Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/75/03 ...

Uchwała Nr IX/75/03

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 23 maja 2003 roku

 

 

w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21.02.2003 r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Halinów.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.), art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.2 ust. 1, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 10, art.26 i art. 28  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.), w następstwie realizacji Uchwały Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.     W rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 91 poz. 2332 z dnia 02.04.2003 r., prostuje się błąd powstały w skutek nie naniesienia na rysunek planu oznaczeń graficznych funkcji usługowych w rejonie ul. Spółdzielczej.

 

2.     Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na naniesieniu na rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów symbolu, oznaczającej funkcje usługową, we fragmencie terenów mieszkaniowych w rejonie ul. Spółdzielczej.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w formie obwieszczenia.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr IX/75/03

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 23 maja 2003 roku

 

 

 Niniejszą Uchwałą prostuje się błąd w rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr V/27/03 z dnia 21.02.2003r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2332, z dnia 02.04.2003), powstały w skutek  błędu zapisu komputerowego, polegającego na nie naniesieniu oznaczeń graficznych funkcji usługowej na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Spółdzielczej. Zabudowa mieszkaniowo – usługowa istniała w tym rejonie w poprzednim planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r.(Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26 poz.846 z dnia 12.12.94r.) i na żadnym etapie prac projektowych, uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych, władze Gminy nie brały pod uwagę jej likwidację.

Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na naniesieniu symbolu graficznego funkcji usługowej na graficzny zapis funkcji mieszkaniowej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-09-29 13:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 13:55:14)
 
 
ilość odwiedzin: 5193714

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X