Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXIX/188/02

UCHWAŁA  Nr XXIX/188/02
RADY MIEJSKIEJ w HALINOWIE
z dnia 06 maja 2002r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego STARY KONIK w gminie Halinów

 

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia l lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, póz. 139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r Nr 12 póz. 136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 póz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5 póz. 42, Nr 14 póz. 124, Nr 100 póz. 1085, Nr 115 póz. 1229 i Nr 154 póz. 1804), art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V763/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr Y/63/99, Rada Miejska w Halino wie uchwala co następuje:

 

Rozdział l

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Stary Konik , w gminie Halinów.

 

§2

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali l: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr l do uchwały).

 

 

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych  zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§4

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązujący mi ustaleniami planu:

1)  Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)  Linie rozgraniczające ulic,

3)  Obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)  Tereny zabudowy zagrodowej,

6)  Tereny usług i drobnej wytwórczości,

7)  Tereny zabudowy produkcyjnej, baz i składów,

8)  Tereny ogrodów działkowych,

9)  Tereny zielem leśnej,

10) Tereny urządzeń elektroenergetycznych i technicznych,

11) Pomniki przyrody,

12) Granica   Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

§5

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

 

§6

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio  z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§7

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halino wie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)      przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniaj ą lub wzbogacaj ą przeznaczenie podstawowe,

6)      powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7)      usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8)      usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,

9)      liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

10)  terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

11)  obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

• ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 6 lipca w prawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. dotyczącym agospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nr 43,póz.149), a także te które odnoszą się do ojedynczych przedmiotów poddanych ochronie (pomniki przyrody),

12)  ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

 

§8

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1)      dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2)      jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni,

3)      do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

4)      w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUGP jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

5)      ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

6)      na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

7)      wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

8)      dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu,

9)      ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)     projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b)     w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu. 

10)  w liniach rozgraniczających dróg należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich.

11)  usytuowanie budynków powinno być realizowane w odległości minimum 5m od ulic oznaczonych symbolem KUL, oraz l Om wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem KUZ , 20m od ulicy oznaczonej KUGP, 50 m. od autostrady oznaczonej KU A,

12)  linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu,

13)  w ogrodzenia należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

14)  potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniaj ą na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

15)  wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu stanowi własność prywatną i nie podlega obowiązkowi   przejęcia przez Gminę,

16)  umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych,

17)  umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

18)  usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

19)  umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych jest zabronione:

a)     na pomnikach przyrody,

b)     na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej,

 

§  9

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1)      nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich władz na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  Gospodarkę  leśną należy  prowadzić zgodnie z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2)      ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

3)      ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

4)      w zasięgu „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz.Woj. Nr 43, póz. 149 oraz z 2000r. Nr 93 poz.911),

5)      plan przyjmuje 15 m strefę ochronną wokół drzew- pomników przyrody, w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaj ą uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody.

6)      nad rurociągami drenarskimi nie należy wznosić żadnych budowli ani utwardzanych nawierzchni,

7)      ustala się zakaz zmian warunków wodnych oraz konieczność przebudowy systemu drenarskiego przed zainwestowaniem terenu ,

8)      istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter (zakaz nie dotyczy robót odtworzenie wy ch),

9)      zaleca się , aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych - kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

10)  wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

11)  w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

12)  ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej.

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy usług komercyjnych

 

§10

1.      Pod zabudowę usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk

2.      Na terenach , o których mowa w ust. l plan ustala przeznaczenie podstawowe: obiekty usług i składów użyteczności publicznej związanej z obsługą handlu ( sklepy, hurtownie, budynki biurowe), składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe kubaturowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.

3.      Na terenach , o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w formach wolnostojącej lub bliźniaczej , na jednej działce j eden budynek,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

3)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35 -45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)      uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

5)      obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych, służby zdrowia i oświaty,

6)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

7)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 450 m2 dla zabudowy bliźniaczej i 800m2 dla zabudowy wolnostojącej,

8)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż l Im dla zabudowy bliźniaczej i 18m dla zabudowy wolnostojącej ,

9)      zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

10)  parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ lOOm2 pow. użytkowej .

 

Tereny usługowe z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§11

1. Pod realizację zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1)      plan dopuszcza utrzymanie dotychczasowych funkcji,

2)      dopuszcza się podział terenu na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem min. 70% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki,

3)      wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

4)      nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min.5,Om od ogrodzenia całego terenu, linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5)      nakazuje się ograniczenie wysokości zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych,

6)      zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,

7)      na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników,

8)      na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych,

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowe - usługowej

 

§12

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:

a)     3 m.p./ lOOm2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych,

b)     2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4)      nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej, a dla zabudowy bliźniaczej min. 800 m2,

5)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min.11 m dla zabudowy bliźniaczej,

6)      sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

7)      dostosowanie  architektury   budynków  do   otaczającego   krajobrazu  poprzez  staranne opracowanie projektowe,    zastosowanie dachów dwu- i wielo spadowych i nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość    lokalizowania   budynków   gospodarczych   parterowych,    bez   poddaszy użytkowych

8)      obowiązuj ą następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a)     zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),

b)     ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

c)     powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

§13

1.    Pod zabudowę mieszkaniową    przeznacza, się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN .

2. Na terenach , o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następując e zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza   się   realizację   zabudowy   mieszkaniowej   jednorodzinnej    w   formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka,

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6)      parkingi   i   garaże   dla   wszystkich   nowo   wznoszonych   obiektów   powinny   być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 2 m.p./ działkę

7)      możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

8)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej, a dla zabudowy bliźniaczej min. 800 m2,

9)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min.l Im dla zabudowy bliźniaczej,

10)  dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

11)  powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny produkcyjno-usługowe

 

§14

l. Pod realizację zabudowy produkcyjno-usługowej przeznacza się tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem P/U.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się podział terenu na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem min. 30% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki,

2)      wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min.5,0m od ogrodzenia całego terenu, linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4)      nakazuje się ograniczenie wysokości zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych,

5)      zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych,

6)      zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,

7)      na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników,

8)      na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych,

 

Tereny zabudowy zagrodowej

 

§15

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)        dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

2)        ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do   12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)        dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż l kondygnację użytkowa

4)        dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielo spadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)        sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6)        jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a.     budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na  działce,

b.     wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c.     urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

7)        dla zabudowy zagrodowej wielkość nowotworzonej działki winna się zawierać w granicach 1500-2500 m2,

8)        ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

9)        powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

10)    zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

§16

l .Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczonych w planie i oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą (produkcja rolnicza kształtowana w systemie rolnictwa zrównoważonego, opartego na zasadach zintegrowanych lub ekologicznych metod produkcji rolnej, dostosowanych do przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań - bez prawa zabudowy).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1)      ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2)      adaptuje się istniejącą zabudowę siedliskową bez prawa rozbudowy,

3)      dopuszcza się usługi: rekreacji, turystyki i sportu - bez prawa zabudowy i wykonywania ogrodzeń ( zaplecze kubaturowe dla w/w usług zgodnie z rysunkiem planu),

4)      dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

5)      wyklucza się intensywne metody produkcji rolnej o technologii zagrażającej środowisku przyrodniczemu,

 

Tereny ogrodów działkowych

§17

l .Tereny pracowniczych ogrodów działkowych oznaczono na rysunku planu symbolem ZD.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1)      plan ustala adaptację istniejącej zabudowy rekreacyjnej i możliwość realizacji nowej zabudowy,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 8,0m. w kalenicy licząc od poziomu terenu,

3)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 85% jej powierzchni,

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§18

l Ustala się rezerwę terenu pod przewidywaną budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego „Brzeziny" wg oznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczających.. 2. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich linie rozgraniczające i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

1)      droga krajowa Nr2 oznaczona symbolem literowym KUGP , w liniach rozgraniczających 40m , obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę krajową- obsługę komunikacyjną obszaru przyległego do drogi Nr2 ustala się drogą dójazdowąKUD,

2)      ulice lokalne (gminne) o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m i postulowanych szerokościach jezdni 6,0m, oznaczone symbolem literowym KUL na rysunku planu,

3)      ulice dojazdowe (gminne) o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m i postulowanych szerokościach jezdni 5,0m, oznaczone symbolem literowym KUD na rysunku planu,

4)      dojazdy (drogi prywatne) o szerokościach w liniach rozgraniczających 5 - 9 m.

 

 

§19

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy - bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m.

3. Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1)      szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9m,

2)      nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 5Om musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 10xl2m,

3)      zaleca się aby włączenie nowej ulicy do istniejącego ciągu drogowego może nastąpić albo w osi włączenia ulicy od strony przeciwnej, albo min. 40m od takiego włączenia,

4)      nie dopuszcza się włączeń tych ulic do drogi oznaczonej KUGP.

4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach , których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

§20

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§21

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§22

1.Ustala się , że obszar objęty planem będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego ( z ujęciem w Wielgolasie Duchnowskim).

2. Plan ustala dostawę wody odbiorcom poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

4. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z sieci wodociągowej musi odpowiadać wymogom zawartych w przepisach szczególnych.

 

Kanalizacja

 

§23

l. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Dla obiektów usługowo-wytwórczych wytwarzających ścieki technologiczne plan ustala obowiązek budowy urządzeń podczyszczających ścieki do parametrów określonych przez odbiorcę w przepisach o jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej.

5. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

6. Plan ustala odprowadzanie wód opadowych w systemach indywidualnych powierzchniowo na teren własnej działki i przez infiltrację do gruntu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska.

 7. Wody opadowe z terenów i obiektów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska powinny być przed wprowadzeniem do odbiorników (wody powierzchniowe, grunt) oczyszczone z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających (separatorach) lokalizowanych na gruntach własnych
inwestorów.

 

Elektroenergetyka

 

§24

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV "Stara Miłosna" i 110/15 kV „Sulejówek" (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zasadę zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez jej budowę i rozbudowę dokonywaną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

 

Gazownictwo

 

§25

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć niskiego ciśnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu -Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

3. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§26

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§27

l . Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą by ć poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

 

 

Ciepłownictwo

 

§28

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu, z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne ( olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

 

§29

1. Plan wyklucza zabudowę mieszkaniową na terenie przylegającym do istniejących inwestycji liniowych tj. w odległości mniejszej niż 19 m od skraju linii 110 kV.

2. Plan wyznacza strefy uciążliwości na terenach położonych w pasach oddziaływania autostrady A2:

a)  I strefa, oddziaływania ekstremalnego - 20m od krawędzi jezdni, w której obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy,

b)  II strefa, zagrożeń - 50m od krawędzi jezdni, w której dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z autostradą i techniczne urządzenia ochrony środowiska,

c)   III strefa, uciążliwości - 150m od krawędzi jezdni, zabudowa mieszkaniowa w tej strefie winna być chroniona stosownymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz ograniczających uciążliwość akustyczną, a w szczególności poprzez zastosowanie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej .

 

Rozdział 7

 

Ustalenia konserwatorskie w zakresie dóbr kultury

 

§30

Na obszarze objętym opracowaniem nie wy stępuj ą obiekty wpisane do rejestru zabytków.

 

 

Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§31

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halino w, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§32

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości....% dla całego obszaru planu.

§33

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr YI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r. a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.

 

§34

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Halino wie.

 

§35

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-06-03 08:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 17:24:05)
 
 
ilość odwiedzin: 5193851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X