Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXII/248/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie: sprostow

Uchwała Nr  XXII/248/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  20 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów sprostowanej uchwałą Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.),  art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z realizacją Uchwały Nr V/63/99 z dnia  25 marca 1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.     W tekście uchwały Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku prostuje się oczywisty błąd pisarski  powstały w skutek błędnego zapisu w tekście uchwały numeru ewidencyjnego działki 92.

2.     Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na tym, że zapis w tekście uchwały §1 pkt 1 wers 7: „ na działce nr ewid. 92” zastępuje się zapisem: „na pierwotnej działce nr ewid.  82”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXII/248/04

Rady Miejskiej w Halinowie       

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

 

 

Niniejszą uchwałą prostuje się oczywisty błąd pisarski w tekście uchwały Nr XVIII/198/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Halinowie  (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 145,  poz.3660 , z dnia 16 czerwca 2004 roku), powstały w skutek  błędu technicznego - zapisu komputerowego, polegającego na  błędnym zapisie  nr ewid. działki   92. Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na naniesieniu zmiany  w § 1 pkt 1 wers 7  tekstu . Zapis:  „na działce nr ewid. 92” zastępuje się zapisem: „na działce pierwotnej nr ewid. 82”.

Działka pierwotna nr ewid. 82 została podzielona na działki: nr ewid. 82/1, 82/2, 82/3.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Zientek
(2004-08-24 10:36:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 14:04:56)
 
 
ilość odwiedzin: 5193716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X