Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXVI/293/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXII/252/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 roku w ...

Uchwała Nr XXVI/293/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXII/252/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik – część III w gminie Halinów.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.),                art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.      o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z realizacją Uchwały Nr V/63/99 z dnia  25 marca 1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.            Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik – część III  stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXII/252/04 z dnia 17 września 2004 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004 roku, Nr 264, poz. 7180), prostuje się błąd powstały wskutek błędnego oznaczenia przebiegu napowietrznej linii wysokiego napięcia – 400KV( zmiana przebiegu dotyczy działek nr ewid.55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 71, 72).

2.            Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na naniesieniu na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik – część III, oznaczenia przebiegu napowietrznej linii wysokiego napięcia- 400KV na działkach nr ewid.55, 56, 57, 58, 59, 60,66, 71, 72  – wg załącznika graficznego Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/293/04

Rady Miejskiej w Halinowie       

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

 

             Niniejszą Uchwałą prostuje się błąd w rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik – część III, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXII/252/04 z dnia 17 września 2004 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 264, poz. 7180, z dnia 22 października 2004 roku), powstały wskutek błędu technicznego - zapisu komputerowego, polegającego na naniesieniu projektowanej linii wysokiego napięcia – 400KV oznaczoną przerywaną  czarną linią  przebiegającą po działkach nr ewid. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 71, 72.

             Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na przesunięciu na rysunku planu oznaczenia w/w linii do przebiegu zgodnego z projektowanym przebiegiem naniesionym na rysunku poprzedniego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów Nr VI/27/94 z dnia 10 listopada 1994r.

             Rada Miejska w Halinowie utrzymuje stały korytarz dla strefy ochronnej ustalony w w/w/ planie z 1994r. i utrzymany uzgodnieniem właściwego organu, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2005-01-04 14:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-01-04 14:58:47)
 
 
ilość odwiedzin: 5193807

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X