Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XVIII/200/04

UCHWAŁA Nr XVIII/200/04

RADY MIEJSKIEJ w HALINOWIE

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru   administracyjnego   HIPOLITÓW   w   gminie   Halinów

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120 poz. 1268  oraz z  2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804), art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62  poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499 i  z 2002r. Nr 74,  poz. 676) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

 

§ 1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Hipolitów, w gminie Halinów.

 

§ 2

 

 Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali

1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1  do uchwały).

 

§ 3

 

 Plan zawiera ustalenia dotyczące:

 

1)   przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)   lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)   wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych
z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)   warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)   lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)   zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

 

§ 4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)   linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

b)   linie rozgraniczające ulic,

c)   nieprzekraczalne linie zabudowy,

d)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu

symbolem MN,

e)   tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej - oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

f)    tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U,

g)   tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych - oznaczone na rysunku planu symbolem MNL,

h)   tereny usług komercyjnych wraz z zabudowaniami mieszkalnymi właściciela - oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN,

i)    tereny usług publicznych - oznaczone na rysunku planu symbolem Up,

j)    tereny produkcyjne, baz i składów - oznaczone na rysunku planu symbolem P,

k)   tereny produkcyjno-usługowe - oznaczone na rysunku planu symbolem P/U,

l)    tereny użytków zielonych - oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,

m)  tereny rolne - oznaczone na rysunku planu symbolem R,

n)   tereny zieleni leśnej - oznaczone na rysunku planu symbolem LS,

o)   tereny kolejowe - oznaczone na rysunku planu symbolem KK.

 

§ 5

 

Sugerowane linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

 

§ 6

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§ 7

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 5000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3)   przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7)   powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć  powierzchnię działki nie zabudowaną powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na gruncie rodzimym: pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością, powierzchnie użytkowane rolniczo, trawiaste nawierzchnie, a także powierzchnie wodne. Powierzchnią biologicznie czynną nie jest również nawierzchnia żwirowa (grysowa) lub pokryta ażurowymi płytami powierzchnia dojść lub dojazdów,

8)   zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,

9)   usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy przez to rozumieć usługi
o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.), których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

10) lesie – należy przez to rozumieć grunt przeznaczony wyłącznie pod taki rodzaj użytkowania gruntu ( zalesionego lub przeznaczonego pod zalesienie), o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną ( uprawami leśnymi),

11) granicy obszaru leśnego – należy przez to rozumieć granicę administracyjną użytku leśnego,

12) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych, a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

13) obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

·        obiekty znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

·        pomniki przyrody,

14) ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu - preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

 

Ustalenia dla całego obszaru planu

 

§ 8

 

 Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1)   dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4                            i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2)   jako obowiązujący, plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni,

3)   do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

4)   ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z właściwym terenowo Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5)   wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

6)   ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)   projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b)   w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem  w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu,

c)   w przypadku działek o pow. mniejszej od 800 m2 powstałych w wyniku wtórnych podziałów, wprowadza się nakaz zblokowania dwóch budynków mieszkalnych (segmentów) – na każdej działce po jednym budynku w granicy wspólnej działek. Liczba sąsiadujących działek pod taki rodzaj zabudowy musi być parzysta,

d)  istniejące pary niezabudowanych działek o powierzchni mniejszej niż 800 m2 każda, można zabudować wyłącznie w formie zblokowanych dwóch budynków mieszkalnych w granicy,

e)   w przypadku, gdy istniejące zainwestowanie terenu uniemożliwia zastosowanie zabudowy zblokowanej, budynki można sytuować jako wolnostojące - zachowując odległości wynikające z przepisów techniczno - budowlanych,

f)   dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki z uwzględnieniem przepisów techniczno budowlanych z zachowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.

7)   dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość urządzeń nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji,

8)   w liniach rozgraniczających dróg należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej,

9)   przebieg linii rozgraniczających w rejonie skrzyżowań dróg i ulic może być uściślony, bez konieczności zmiany planu, w trybie opracowywania danych technicznych lub projektów przebudowy drogi za zgodą Zarządcy drogi,

10) ustala się następujące minimalne odległości nowej zabudowy  od zewnętrznej krawędzi jezdni:

a)   dla dróg oznaczonych symbolem KUZ – 8m,

b)   dla dróg oznaczonych symbolem KUL, KUD – 6m ,

c)   dla dróg oznaczonych symbolem KD – 5m z dopuszczeniem odstępstwa spowodowanego istniejącym zagospodarowaniem,

11) linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu,

12) w ogrodzeniu należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

13) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie; ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić min.25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami; bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki,

14) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

15) możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z odpowiednimi służbami gminnymi oraz Zarządem Dróg,

16) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu oraz oznaczona symbolem KD może stanowić własność prywatną bez obowiązku przejęcia przez Gminę,

17) usytuowanie budynków powinno być realizowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy naturalnych cieków, rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych,

18) umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych ,

19) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

20) usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

21) umieszczanie reklam i  znaków informacyjno-plastycznych jest zabronione:

a)   na pomnikach przyrody,

b)   na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

 

§ 9

 

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1)   nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę właściwych organów na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2)   ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków, rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

3)   ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

4)   ustala się zakaz zmian warunków wodnych oraz konieczność przebudowy systemu drenarskiego przed zainwestowaniem terenu,

5)   na terenach położonych w sąsiedztwie granicy lasu obowiązują odległości podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych ( Dz. U. Nr 75, poz. 690),

6)   wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

7)   w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

8)   ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej.

 

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

 

§ 10

 

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2)   dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w formie wolnostojącej i “zblokowanej”) – z zastrzeżeniem na jednej działce jeden budynek mieszkalny oraz usług, których uciążliwość nie  wykracza poza granice działki  z uwzględnieniem § 8 pkt. 6 p.pkt.: "d", "e" i "f",

3)   wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, handlu mat. budowlanymi i węglem, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów,

4)   ustala się maksymalną wysokość zabudowy – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (licząc od poziomu gruntu istniejącego do kalenicy dachu) oraz na 11 metrów,

5)   parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony,

6)   nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową wolnostojącą winny posiadać powierzchnię min. 800 m2

a)   dopuszcza się możliwość tworzenia działek o pow. min. 600m2, pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w § 8, pkt 6 c uchwały,

7)   ustala się minimalny front działek powstałych w wyniku wtórnych podziałów:

a)   dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,

b)   dla zabudowy na działkach o pow. min. 600 m214 m,

8)   dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach

250 - 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

9)   możliwość lokalizowania budynków  gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych,

10) obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a)   zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu  lub pogarszających stan środowiska (w rozumieniu przepisów szczególnych),

b)   ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu,

c)   powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 40% ich powierzchni,

3. Na obszarze obowiązują również ustalenia zawarte w  § 33 niniejszej uchwały.

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach  o charakterze leśnym

 

§ 11

 

1. Pod zabudowę mieszkaniową na działkach leśnych przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNL .

 

2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)    powierzchnia nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 1500 m2 ,

2)    wprowadza się ograniczenia powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej do 20% powierzchni działki,

3)    ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (licząc od poziomu gruntu istniejącego do kalenicy dachu) oraz na 11 metrów,

4)    dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, na jednej działce jeden budynek,

5)    parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika 2 m.p./ działkę,

6)    dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci
w granicach 250- 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7)    ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

8)   front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 20 m.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

§ 12

 

1.  Pod zabudowę mieszkaniową  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   dopuszcza  się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w formie wolnostojącej i “zblokowanej”), z zastrzeżeniem na jednej działce jeden budynek mieszkalny z uwzględnieniem § 8 pkt. 6 p.pkt.: "d", "e" i "f",

2)   ustala się maksymalną wysokość zabudowy – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (licząc od poziomu gruntu istniejącego do kalenicy dachu) do 11 metrów,

3)   w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług nieuciążliwych (np: gabinet lekarski lub stomatologiczny, pracownia projektowa, biuro rachunkowe lub notarialne, kancelaria adwokacka itp.),

4)   dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 250-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)   parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony wg wskaźnika 2 m.p./ działkę,

6)   możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

na działkach powyżej 600 m2,

7)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza  niż 40% jej powierzchni,

8)   nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową wolnostojącą winny posiadać

powierzchnię min. 800 m2

a) dopuszcza się możliwość tworzenia działek o pow. min. 600m2, pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w § 8, pkt 6: „c”, „d”, „e” i „f” uchwały,

9)   ustala się minimalny front działek powstałych w wyniku wtórnych podziałów:

a)   dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,

b)   dla zabudowy na działkach o pow. min. 600 m214 m,

z wyjątkiem działki nr ewidencyjny 424, dla której dopuszcza się możliwość  podziału

na działki o minimalnej powierzchni 1500 m2,

 

 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym

 

§ 13

 

1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN .

 

2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej na jednej działce jeden budynek,

2)   ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)   dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 250-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)   uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice działki,

5)   powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 40% jej powierzchni,

6)   minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ustala się na 1200 m2,

7)   front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż  22m,

8)   zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

9)   parkingi  dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej obiektu.

 

Tereny usług publicznych

 

§ 14

 

1. Dla usług publicznych przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Up.

 

2.  Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem Up, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)  dopuszcza się lokalizowanie funkcji usług oświaty, administracji i policji, zdrowia, usług  pocztowych i finansowych, usług kultury, kultu religijnego, rekreacyjno – sportowych związanych z inwestycjami kubaturowymi jak i niekubaturowymi takimi jak: urządzenia terenowe, boiska, placyki, alejki, ścieżki piesze i rowerowe, obiekty małej architektury, place  zabaw dla dzieci, itp.

2)  plan dopuszcza rozbudowę i modernizację istniejących obiektów,

3)  należy maksymalnie chronić istniejące drzewa o większych walorach przyrodniczo -krajobrazowych, projekt zagospodarowania terenu winien zawierać szczegółową inwentaryzację zadrzewień wraz z ich waloryzacją,

4)  nowo tworzone działki pod zabudowę usług publicznych winny posiadać powierzchnię min. 1000 m2,

5)  powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

6)  ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

7)  parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony,

8)  front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m ,

9)  dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

 

§ 15

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2)   ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a)   na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (licząc od poziomu gruntu istniejącego do kalenicy dachu) do 11 metrów – dla budynków mieszkalnych,

b)   na 1 kondygnację naziemną + poddasze użytkowe (licząc od poziomu gruntu istniejącego do kalenicy dachu) do 7 metrów – dla budynków gospodarczych,

3)   dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 250-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)   jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a)   budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b)   wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności  gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców,

c)   urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

5)   dla zabudowy zagrodowej minimalna wielkość działki 1500 m2  - 2500 m2,

6)   ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki,

7)   powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

8)   zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu.

 

Tereny produkcyjno - usługowe

 

§ 16

 

1. Pod realizację zabudowy produkcyjno - usługowej przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P/U.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)  realizacja wszystkich inwestycji w terenie P/U możliwa przy zachowaniu środków technicznych zmniejszających uciążliwość oraz przy zastosowaniu rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania działki (zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem a nieprzekraczalną linią zabudowy), uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

2)  zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych,

3)   zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,

4)   na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników,

5)   wody deszczowe z nawierzchni drogowych, placów postojowych winny być poddane podczyszczeniu przed odprowadzeniem do istniejących na terenie zbiorników,

6)   bezpośrednią obsługę komunikacyjną obszaru należy uzgodnić z zarządcą drogi,

7)   dla całego obszaru funkcji ustala się dla 30% powierzchnię biologicznie czynną.

 

Tereny przemysłu, baz i składów

 

§ 17

 

1. Pod realizacje funkcji przemysłu, baz i składów przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)  ustala się możliwość realizacji obiektów przemysłu, baz i składów, mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

2)  obiekty, o których mowa w pkt. l wymagają sporządzenia opracowań z zakresu wpływu inwestycji na środowisko,

3)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów wymaga zachowania minimalnych odległości od granicy administracyjnej lasu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

4)  dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizacje:

a)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

b)      niezbędnej dla potrzeb lokalnych infrastruktury technicznej,

c)      zalesianie, zadrzewianie i zakrzewianie,

5)  dopuszcza się podział terenu na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem min. 30% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki - lecz nie mniej niż - lecz nie mniej niż 1500 m2,

6) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

7)  nakazuje się ograniczenie wysokości zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych,

8)   realizacja wszystkich inwestycji w terenie P, możliwa przy zachowaniu środków technicznych zmniejszających uciążliwość oraz przy zastosowaniu rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania działki (zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem                                                                 a nieprzekraczalną linią zabudowy), uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

9)   zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych,

10)             zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,

11)             na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników,

12)    wody deszczowe z nawierzchni dróg zakładowych i placów manewrowych winny być poddane podczyszczeniu przed odprowadzeniem do istniejących na terenie zbiorników,

13)         na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych,

14)           dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

a)  urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

b) niezbędnych urządzeń dla potrzeb lokalnej infrastruktury technicznej,

c)  zalesianie, zadrzewianie i zakrzewianie.

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§ 18

 

1. Pod uprawy rolne i ogrodnicze przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  R.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)    ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2)    w istniejących siedliskach dopuszcza się możliwość rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów związanych z produkcją rolną,

3)   dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń.

 

Tereny leśne

 

§ 19

 

1. Tereny leśne oznaczone na rysunku planu symbolem  LS.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   ochrona terenów leśnych zgodnie z przepisami ustaw szczególnych,

2)   ustala się utrzymanie  istniejącej zieleni i duktów leśnych,

3)   ustala się zakaz wprowadzania  zabudowy kubaturowej i ogrodzeń.

 

 

Tereny użytków zielonych

 

§ 20

 

1. Pod użytki zielone przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  ZN.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)   ochrona istniejącej zieleni wysokiej,

2)   zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej i ogrodzeń,

3)   ochrona i zachowanie istniejących powierzchni wodnych, zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian konserwacyjnych,

4)   dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych zadrzewień, szczególnie nadwodnych.

 

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§ 21

 

1.  Układ drogowo-uliczny stanowią ulice zbiorcze, lokalne, dojazdowe a także ciągi pieszo-jezdne wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. W obszarze ustala się podstawowe ciągi komunikacyjne o funkcjach ulic zbiorczych:

ulica Warszawska, oznaczona symbolem KUZ – minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 15 m.

3.  Dla pozostałych nowoprojektowanych ulic, ustala się funkcje ulic lokalnych, dojazdów i ciągów pieszo - jezdnych:

1)    projektowana ulica (bez nazwy) przedłużenie ul. Bema po północnej stronie linii kolejowej,

       oznaczona symbolem KUL – min. szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

2)    projektowana ulica – przedłużenie ul. Kolejowej, oznaczona symbolem KUL – min.

szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.

3)    ulice lokalne oznaczone symbolem KUL – min. szerokość w liniach rozgraniczających

12 m,

4)    ulice dojazdowe oznaczone symbolem KUD –min. szerokość w liniach rozgraniczających

10 m,

5)    ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KD - min. szerokość w liniach rozgraniczających

8 m, w uzasadnionych przypadkach istniejącym zagospodarowaniem z dopuszcza się

szerokość 5 m.

4.   Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy – bezpośredni lub

      przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5 m i nieprzekraczalnej długości 50m,

5.   Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy 

      dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1)   szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9 m,

2)   nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50 m musi mieć stworzone warunki do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5m x 12,5m,

3)   włączenie nowej ulicy do istniejącego ciągu drogowego może nastąpić albo w osi włączenia ulicy od strony przeciwnej, albo min. 40m od takiego włączenia,

6.  W uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się odstępstwa od ustaleń zawartych w punkcie 3, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą Drogi.

 

§ 22

 

1.  Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Uściślenie szerokości ulic w liniach rozgraniczających wrysowanych na rysunku planu linią przerywaną jako orientacyjne, powinno nastąpić w opracowaniach szczegółowych (danych technicznych, projektach ulic).

3.  Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowania szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

§ 23

 

1.  Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania, z wyłączeniem modernizacji istniejących i realizacji nowych ogrodzeń.

2. Docelowo ustala się konieczność odprowadzania ścieków deszczowych z głównych ulic, systemem kanalizacji deszczowej.

 

§ 24

 

1.  Ustala się adaptację istniejącej komunikacji autobusowej oraz dodatkowo (w miarę potrzeb) wprowadzanie w/w komunikacji na sieć istniejących i projektowanych ulic.

2. Ustala się konieczność wykonania zatok autobusowych w rejonie przystanków.

 

 

 

§ 25

 

1.  Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

2.  Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic układu obsługującego poza jezdniami, tylko na tych ulicach, których szerokość w liniach rozgraniczających wynosi minimum 15,0 m, za zgodą Zarządcy drogi .

 

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§ 26

 

1.  Ustala się , że źródłem wody dla zaopatrzenia obszaru zurbanizowanego Hipolitowa będzie odbywać się z gminnych ujęć wody.

2.  Ustala się, że dla zapewnienia pewności dostawy wody na całym obszarze objętym planem sieć wodociągowa projektowana będzie w układzie zamkniętym, pierścieniowym.

3.  Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

 

Kanalizacja

 

§ 27

 

1. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni gminnej.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację zabudowy zorganizowanej opartej na zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

5. Wody deszczowe z terenów mieszkaniowych odprowadzane będą powierzchniowo w teren.

6. Wody deszczowe z terenów przemysłowych i z odwodnienia głównych tras komunikacyjnych będą odprowadzane w sposób zorganizowany siecią, kanalizacyjną lub rowami otwartymi do odbiorników wód deszczowych. Wody te przed zrzutem do odbiornika muszą być podczyszczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 

 

Elektroenergetyka

 

§ 28

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV ”Stara Miłosna” i 110/15 kV “Sulejówek” (poza obszarem objętym planem).

2.  Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych niskiego napięcia od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego.

3. Warunki zagospodarowania stref ochronnych wokół linii energetycznych określone są w rozdziale 6 niniejszej uchwały.

 

 

Gazownictwo

 

§ 29

 

1.      Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów  gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

2.      Ustala się, że sieci gazowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w 

      przepisach szczególnych (aktualnie, tj. w dniu uchwalenia planu, rozporządzenie Ministra

      Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r., Dz. U. nr 97 poz.1055).

3.      Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4.      W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§ 30

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar objęty planem.

2.  Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3.  Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§ 31

 

1.  Obowiązuje zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Obowiązuje zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3.  Wszelkie konieczne uzbrojenie powinno być prowadzone w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

4.  Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, w tym pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

 

Ciepłownictwo

 

§ 32

 

Ustala się, że zaopatrzenie zabudowy w ciepło odbywać się będzie z indywidualnych źródeł.

 

 

Rozdział 6

 

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

 

§ 33

 

1.  Ustala się konieczność zachowania rygorów bezpieczeństwa dla lokalizacji obiektów kubaturowych w pobliżu istniejących linii wysokich napięć 220 kV i 110 kV – wg wymogów Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998.

2.   W celu określenia warunków zagospodarowania terenu na obszarach położonych w pasach

     oddziaływania linii elektroenergetycznych ustala się, że wszelkie zamierzenia dotyczące

sytuowania obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub innych działań prowadzących do zmiany

zagospodarowania terenu wymagają każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia przy

współudziale specjalistów z Zakładu Energetycznego.

3.  Na terenie położonym wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia dla zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują odległości podstawowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r., Dz. U. nr 97 poz.1055). Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1995r.

4.  Lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie torów kolejowych powinna spełniać warunki określone w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 .05.1999 r.)

5.  Ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

 

 

Rozdział 7

 

Ustalenia konserwatorskie w zakresie dóbr kultury

 

§ 34

 

1.  Na obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 

Rozdział 8

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 35

 

 Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

 

 

§ 36

 

 Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

 

§ 37

 

W odniesieniu do terenów objętych planem, tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r.(Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26 poz.846 z dnia 12.12.94r.) oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r.(Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 35 poz.113 z dnia 11.08.97r) , a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 39 poz.131 z dnia 27.07.98r.).

 

§ 38

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Halinów.

 

§ 39

 

 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 40

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewki

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-05-10 15:56:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 14:13:50)
 
 
ilość odwiedzin: 5193745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X