Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku w.s sprostowania błę

Uchwała Nr XVIII/198/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  16 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.),   art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.      o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z realizacją Uchwały Nr V/63/99 z dnia  25 marca 1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r.
w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.           W rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr V/27/03 z dnia
21 lutego 2003 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 91, poz. 2332, z dnia 02 kwietnia 2003 roku), prostuje się błąd powstały w skutek błędnego (niepełnego) naniesienia na rysunek planu oznaczenia literowego funkcji obszaru oznaczonego symbolem MNL – tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, na działce ew. nr 92.

2.           Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na dopisaniu na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów, oznaczenia literowego „U” (usługi nieuciążliwe, funkcja uzupełniająca terenu) do symbolu MNL (zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych ), na działce ew. nr 92 – wg załącznika graficznego Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w formie obwieszczenia.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/198/04

Rady Miejskiej w Halinowie       

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

 

 

Niniejszą Uchwałą prostuje się błąd w rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Halinowie Nr V/27/03 z dnia 21 lutego 2003 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2332, z dnia 02 kwietnia 2003 roku), powstały
w skutek  błędu technicznego - zapisu komputerowego, polegającego na nienaniesieniu pełnego oznaczenia literowego funkcji terenu na działce nr 92, znajdującej się wg oznaczeń graficznych rysunku planu, w strefie funkcji zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych
z towarzyszącymi usługami – jako funkcją uzupełniającą.   

Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na naniesieniu symbolu literowego MNL/U  na obszar działki nr 92.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2004-12-09 14:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2004-12-09 14:28:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5193715

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X