Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/02

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/02

RADYMIEJSKIEJW HALINOWIE

z dnia 29 lipca 2002 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego MICHAŁÓW w gminie Halinów

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, póz. 139), art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/l 43/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

 

Rozdział l

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Michałów, w gminie Halinów.

 

§2

 

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali l:5000, który jest integralną częścią planu (załącznik Nr l do uchwały).

 

§3

 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3) wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4) warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5) lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązujący mi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2) Linie rozgraniczające ulic,

3) Obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) Tereny zabudowy zagrodowej,

6) Tereny zabudowy letniskowej,

7) Tereny usług publicznych,

8) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,

9) Tereny usług i drobnej wytwórczości,

10) Tereny zabudowy produkcyjnej, baz i składów,

11) Tereny zieleni leśnej,

12) Tereny rolne,

13) Tereny urządzeń elektroenergetycznych i technicznych,

14) Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu,

15) Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

 

§5

 

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

 

§6

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§7

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniaj ą lub wzbogacaj ą przeznaczenie podstawowe,

6) powierzchni biologicznie czynnej — należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7) usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,

9) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

10) obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

• ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. dotyczącym zagospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie woj. Warszawskiego (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nr 43, poz. 149) w odniesieniu do opisu granic (Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 161, poz. 2363 z 2001 r.), a także te które odnoszą się do pojedynczych przedmiotów poddanych ochronie (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne),

• stanowiska archeologiczne,

11) terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

 

§8

 

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo – ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2) do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

3) dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu,

4) ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5) na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

6) wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

7) w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUD, KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUG jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

8) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą,

9) ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a) projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b) w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.

10) usytuowanie budynków powinno być realizowane w odległości minimum 15m od rowów melioracyjnych, od rzeki Zązy 20m. i od ściany lasu 20 m.

11) ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg:

a) oznaczonych symbolem KUD,KD - 5m

b) oznaczonych symbolem KUGP - 20m

c) oznaczonych symbolem KUG - 8m

12) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie. Ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m. od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić min.25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu. Ogrodzenia wzdłuż naturalnych cieków i zbiorników wodnych powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 5,0m. od górnej skarpy cieku,

13) w linii ogrodzeń należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

14) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

15) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniaj ą na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

16) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu lub oznaczona linią przerywaną stanowi własność prywatną i nie podlega obowiązkowi przejęcia przez Gminę,

17) w przypadku obszarów, dla których nie wniesiono na rysunek planu propozycji podziału terenu na poszczególne działki inwestycyjne i odpowiadającego im układu dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę inżynieryjną i komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z odpowiednimi służbami gminnymi oraz zarządcami dróg przylegających do tych obszarów,

18) plan wyklucza lokalizowanie zabudowy stałej i tymczasowej w pasach rezerw terenowych pod projektowane drogi,

19) przebieg linii rozgraniczających dróg określony jest orientacyjnie w granicach dokładności skali planu i należy uściślić je w trybie opracowania dla nich danych technicznych,

20) umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych,

21) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

22) usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

 

§9

 

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1) nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych,

2) ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

3) ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

4) istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter (zakaz nie dotyczy robót odtworzeniowych),

5) ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

6) w zasięgu „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000r. zmieniające Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz.Woj.Warsz.),

7) zaleca się, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych - kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

8) wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

9) w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

10) ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej.

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy usług komercyjnych

 

§10

 

1. Pod zabudowę usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk

2. Na terenach, o których mowa w ust. l plan ustala przeznaczenie podstawowe: obiekty usług i składów użyteczności publicznej związanej z obsługą handlu ( sklepy, hurtownie, budynki biurowe), składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe kubaturowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.

3. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w formach wolnostojącej lub bliźniaczej, na jednej działce j eden budynek,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 12m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego (max. 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

3) uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

4) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych, służby zdrowia i oświaty,

5) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

6) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 450 m2,

7) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż l1m,

8) zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

9) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowe – usługowej

 

§11

 

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U.

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

3) wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego, stolarstwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa mięsnego i warzywno – owocowego, piekarnie, pralnie i innych obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą uciążliwą dla otoczenia oraz budowę i rozbudowę (istniejących) zakładów produkcyjnych itp.,

4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego (max.4 kondygnacje),

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej - do 12m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe),

6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:

a) 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych,

b) 2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 800 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. l Im dla zabudowy bliźniaczej,

9) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

10) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych

11) obowiązuj ą następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),

b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

c) powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

§12

 

1. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Na terenach o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka,

4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45o oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 2 m.p./ działkę,

7) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

8) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 800 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

9) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. l Im dla zabudowy bliźniaczej,

10) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

11) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny usług publicznych

 

§13

 

1.Pod realizację funkcji usług publicznych przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Up.

2. Dla obszarów o których mowa w ust. l ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty i kultury.

3. Plan ustala zachowanie istniejących obiektów oświaty.

4. Plan dopuszcza realizację nowych obiektów w miarę wystąpienia zapotrzebowania.

 

Tereny produkcyjno-usługowe

 

§14

 

1. Pod realizację zabudowy produkcyjno-usługowej przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P/U.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się podział terenu na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem min. 30% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki,

2) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min. 5,Om od ogrodzenia całego terenu, linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) nakazuje się ograniczenie wysokości zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych,

5) wszystkie inwestycje w terenie P/U należy traktować jako inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska, przy zachowaniu środków technicznych zmniejszających uciążliwość oraz przy zastosowaniu rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania działki (zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem a nieprzekraczalną linią zabudowy), uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

6) zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych,

7) zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,

8) na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników,

9) na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych,

 

Tereny przemysłu, baz i składów

 

§15

 

l .Pod realizację funkcji przemysłu, baz i składów przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się możliwość realizacji obiektów przemysłu, baz i składów,

2) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

3) dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

a) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

b) niezbędnej dla potrzeb lokalnych infrastruktury technicznej,

c) zalesianie, zadrzewianie i zakrzewianie,

 

Tereny zabudowy zagrodowej

 

§16

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż l kondygnację użytkową,

4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35o – 45o oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6) jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a) budynków inwentarskich i gospodarczo – składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b) wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c) urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

7) dla zabudowy zagrodowej wielkość nowotworzonej działki winna się zawierać w granicach 1500-2500m2,

8) ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

9) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

10) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 

Tereny zabudowy letniskowej

 

§17

 

1.Pod zabudowę letniskową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNT.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) plan ustala adaptację istniejącej zabudowy letniskowej i możliwość realizacji nowej zabudowy,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 10,0m. w kalenicy licząc od poziomu terenu (max. l,5 kondygnacji),

3) wielkość nowo wydzielanych działek ustala się na poziomie 1500-3000m2,

4) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 80% jej powierzchni,

5) plan dopuszcza możliwość realizacji garaży wolnostojących lub zestawionych bliźniaczo o max. wysokości w kalenicy 4,0m.

 

Tereny zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej

 

§18

 

1.Pod zabudowę rekreacyjno – wypoczynkową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem O.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) plan ustala adaptację istniejącej zabudowy rekreacyjnej i możliwość realizacji nowej zabudowy,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 8,0m. w kalenicy licząc od poziomu terenu,

3) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 85% jej powierzchni,

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§19

 

l. Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczonych w planie i oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą (produkcja rolnicza kształtowana w systemie rolnictwa zrównoważonego, opartego na zasadach zintegrowanych lub ekologicznych metod produkcji rolnej, dostosowanych do przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2) adaptuje się istniejącą zabudowę siedliskową z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy,

3) dopuszcza się usługi: rekreacji, turystyki i sportu - bez prawa zabudowy i wykonywania ogrodzeń (zaplecze kubaturowe dla w/w usług zgodnie z rysunkiem planu),

4) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

5) wyklucza się intensywne metody produkcji rolnej o technologii zagrażającej środowisku przyrodniczemu,

 

Tereny lasów

 

§20

 

l .Pod tereny lasów przeznacza się obszary oznaczone na rysunku planu symbolem LS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

l) ustala się adaptację istniejącej zieleni i duktów leśnych,

2) ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej,

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§21

 

l. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich linie rozgraniczające i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

l) projektowana droga ponadlokalna oznaczona symbolem literowym KUG1 o szerokości w liniach rozgraniczających 35m, obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę oraz włączeń ulic dojazdowych i wewnętrznych, o których mowa w § 22 ust.3 i 4,

2) droga wojewódzka nr 637, oznaczona symbolem KUG2 o szerokości w liniach rozgraniczających 25m - obejmuje odcinek istniejącej drogi w obrębie wsi, która po zrealizowaniu odcinka oznaczonego symbolem KUG1 otrzyma parametry drogi lokalnej KUL,

3) ulice dojazdowe (gminne) o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 10,0m i postulowanych szerokościach jezdni 5,0m, oznaczone symbolem literowym KUD na rysunku plany,

4) dojazdy (drogi prywatne) o szerokościach w liniach rozgraniczających 5 - 9 m.

 

§22

 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy - bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m., dojazdy te nie mogą być prowadzone w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej KUGP oraz przecinać tej drogi,

3. Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1) szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9m,

2) nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50m musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 10xl2m,

3) zaleca się aby włączenie nowej ulicy do istniejącego ciągu drogowego może nastąpić albo w osi włączenia ulicy od strony przeciwnej, albo min. 40m od takiego włączenia.

4) nie dopuszcza się włączeń tych ulic do drogi oznaczonej KUGP, 4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

§23

 

l. Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§24

 

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§25

 

l.Ustala się, że obszar objęty planem będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z ujęciem w Okuniewie).

2. Plan ustala dostawę wody odbiorcom poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

 

Kanalizacja

 

§26

 

l. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Dla obiektów usługowo – wytwórczych wytwarzających ścieki technologiczne plan ustala obowiązek budowy urządzeń podczyszczających ścieki do parametrów określonych przez odbiorcę w przepisach o jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej.

5. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

6. Plan ustala odprowadzanie wód opadowych w systemach indywidualnych powierzchniowo na teren własnej działki i przez infiltrację do gruntu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska.

7. Wody opadowe z terenów i obiektów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska powinny być przed wprowadzeniem do odbiorników (wody powierzchniowe, grunt) oczyszczone z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających (separatorach) lokalizowanych na gruntach własnych inwestorów.

Elektroenergetyka

 

§27

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV „Stara Miłosna” i 110/15 kV „Sulejówek" (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zasadę zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez jej budowę i rozbudowę dokonywaną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

3. Plan ustala lokalizację dodatkowych stacji trafo 15/0,4 kV zgodnie z ustaleniami na rysunku planu.

 

Gazownictwo

 

§28

 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu -Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

3. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§29

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§30

 

1. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

 

Ciepłownictwo

 

§31

 

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu, z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

 

§32

 

l. Na terenach położonych w pasach oddziaływania drogi regionalnej KUG – 20m od krawędzi jezdni obowiązuje nakaz informowania w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zagrożeniach w strefach uciążliwości komunikacyjnych oraz o odnośnych przepisach ochrony środowiska.

2. Na terenach położonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących w zależności od ich przeznaczenia lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi Jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia. Konieczne jest zachowanie następujących odległości pomiędzy osią linii a zabudową przeznaczoną na stały pobyt ludzi:

• linie 400kV - odległość ok. 43m.,

• linie 110 kV - odległość ok. 19m.,

powyższe strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia -wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego - mogą być weryfikowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

Rozdział 7

 

Ustalenia konserwatorskie

 

w zakresie dóbr kultury

 

§33

 

l. W stosunku do obszarów stanowisk archeologicznych (oznaczonych na rysunku planu symbolem i numeracją) plan ustala:

1) wszystkie zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów oraz planowane inwestycje wymagaj ą uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) dopuszczenie zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów oraz planowanych inwestycji uzależnione jest od wykonania - na koszt inwestora - badań i dokumentacji stanowiska archeologicznego tj. przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających działania inwestycyjne. Badania archeologiczne, ze względu na sezonowy charakter prac, mogą być prowadzone od maja do września, przez upoważnioną osobę posiadającą zezwolenie Woj. Konserwatora Zabytków,

 

Rozdział 8

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§34

 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§35

 

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

 

§36

 

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r. a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.

 

§37

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Halinowie.

 

§38

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§39

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-10 08:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 16:04:13)
 
 
ilość odwiedzin: 5193799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X