UCHWAŁA Nr I/31/01

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 18 stycznia 2001 roku.

 

w sprawie: nadania Statutów Sołectwom.

 

Na podstawie art.35 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz §8 ust.2 Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 103, poz.1016) –

 

-Rada Miejska w Halinowie postanowia, co następuje:

 

§1

 

1. Uchwala się Statuty tej samej treści, z zastrzeżeniem § 2, 3, i 4, dla Sołectw gminy Halinów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Statuty nadaje się następującym Sołectwom: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka.

 

§2

 

Sołectwo: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka -jest jednostką pomocniczą Gminy.

 

§3

 

Sołectwo Brzeziny obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Brzeziny.

Sołectwo Budziska obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Budziska.

Sołectwo Cisie obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Cisie.

Sołectwo Chobot obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Chobot.

Sołectwo Desno obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Desno.

Sołectwo Długa Kościelna obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Długa Kościelna.

Sołectwo Długa Szlachecka obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Długa Szlachecka.

Sołectwo Grabina obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Grabina i Królewskie Brzeziny.

Sołectwo Hipolitów obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Hipolitów.

Sołectwo Józefin obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Józefin.

Sołectwo Kazimierów obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Kazimierów.

Sołectwo Krzewina obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Krzewina.

Sołectwo Michałów obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Michałów.

Sołectwo Mrowiska obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Mrowiska.

Sołectwo Nowy Konik obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Nowy Konik.

Sołectwo Okuniew obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Okuniew.

Sołectwo Stary Konik obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Stary Konik.

Sołectwo Wielgolas Brzeziński obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Wielgolas Brzeziński.

Sołectwo Wielgolas Duchnowski obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Wielgolas Duchnowski.

Sołectwo Zagórze obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Zagórze.

Sołectwo Żwirówka obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Żwirówka.

 

§4

 

Mieszkańcy Sołectwa: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka - tworzą wspólnotę samorządową.

 

§5

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 


 

Załącznik do uchwały Nr I/31/01

 Rady Miejskiej w Halinowie

 z dnia 18 stycznia 2001 roku

 w sprawie Statutu Sołectw

 

STATUT SOŁECTW GMINY HALINÓW

 

Rozdział I

Organizacja Sołectwa

 

§ l

 

Organami sołectwa są:

a) organ uchwałodawczy - zebranie wiejskie,

b) organ wykonawczy - sołtys,

c) organ wspomagający sołtysa - rada sołecka.

 

§2

 

Zebranie wiejskie może powoływać komisje (komitety) będące organami wspomagającymi sołtysa w realizacji zadań sołectwa.

 

§3

 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybieram są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

§4

 

Uprawnieni do głosowania są wszyscy stali, pełnoletni mieszkańcy sołectwa, o ile nie są pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni.

 

§5

 

Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.

 

§6

 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa oraz członków rady sołeckiej, zwołuje Przewodniczący Zarządu Miejskiego, który określa dzień i godzinę oraz miejsce zebrania.

2. Przewodniczącym zebrania jest Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

 

§7

 

Informacja o zebraniu wiejskim o którym mowa w § 6 powinna być podana do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§8

 

Dla dokonania wyborów organów sołectwa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

§9

 

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut.

 

§ 10

 

Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

 

§11

 

Do zadań komisji należy przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów. Protokół podpisują: przewodniczący zebrania oraz członkowie komisji.

 

§ 12

 

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez uczestników zebrania.

§13

 

Kandydatem na sołtysa lub członka organów sołectwa nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

 

§14

 

 Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

§15

 

Sołtys i członkowie organów sołectwa są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu bądź uchwał lub dopuścili się czynów dyskwalifikujących w opinii środowiska.

 

§16

 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa albo wszystkich członków rady sołeckiej, Przewodniczący Zarządu Miejskiego zarządza wybory uzupełniające.

2. Jeżeli skład rady sołeckiej nie zmniejszy się poniżej trzech osób nie zarządza się wyborów uzupełniających z wyjątkiem przypadku określonego w ust. l.

§17

 

Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 3 Statutu Sołectwa dla wyboru sołtysa i innych organów sołectwa.

§18 Zebranie wiejskie jest zwoływane z inicjatywy sołtysa lub na pisemny wniosek:

1. a) co najmniej 1/5 osób uprawnionych do udziału w zebraniu,

    b) rady sołeckiej,

    c) Burmistrza lub Zarządu Miejskiego.

2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. l, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

4. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§19

 

Do właściwości zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

§20

 

Zebranie wiejskie:

a) wybiera oraz odwołuje sołtysa i członków rady sołectwa oraz inne organy sołectwa,

b) uchwala roczny plan pracy organu sołectwa oraz ustala program działania,

c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów sołectwa,

d) podejmuje uchwały w sprawach określonych w dalszych przepisach statutu.

 

§21

 

1. Do właściwości sołtysa należą wszystkie sprawy bieżącego kierowania działalnością sołectwa, a także sprawy powierzone przez zebranie wiejskie, przepisy szczególne i organy gminy.

2. W szczególności sołtys:

a) kieruje pracą rady sołeckiej oraz reprezentuje sołectwo,

b) wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa,

c) bierze udział w sesjach Rady Miejskiej i może zgłaszać wnioski w imieniu organów sołectwa,

d) współpracuje z organizacjami samorządowymi, zawodowymi i innymi działającymi na terenie sołectwa.

3. Zadania sołtysa z zakresu administracji rządowej i samorządowej określa załącznik do niniejszego Statutu, który ulega zmianie przy każdorazowej nowelizacji przepisów prawa.

 

§22

 

1. Rada sołecka składa się z 3-5 osób.

2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.

3. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W posiedzeniach rady sołeckiej powinni brać udział miejscowi radni reprezentujący dane Sołectwo w Radzie Miejskiej.

§23

 

1. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, przy czym głos przewodniczącego jest rozstrzygający w razie równej ilości głosów.

2. W przypadku sporów z sołtysem, rada sołecka może odwołać się do zebrania wiejskiego.

 

§24

 

Do właściwości rady sołeckiej należą wszystkie sprawy powierzone jej oraz zastępowanie sołtysa w czasie jego choroby lub nieobecności.

 

Rozdział II

 Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

 

§25

 

 Do zadań sołectwa należy:

a) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw: kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i innych kwestii związanych z miejscem zamieszkania,

b) organizowanie samopomocy mieszkańców i innych czynności na rzecz sołectwa w zakresie upowszechniania kultury, utrzymania porządku, spokoju i czystości,

c) zajmowanie się wszystkimi innymi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji innych organów i osób.

 

§26

 

 Zadania określone w § 25 sołectwo wykonuje w szczególności poprzez:

a) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości sołectwa,

b) współpracę z radnymi reprezentującymi Sołectwo w Radzie Miejskiej - ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami,

 

§27

 

 Organy sołectwa mają prawo do podejmowania uchwał w następujących sprawach:

a) utrzymania porządku i czystości na terenie wsi,

b) utrzymania dróg wiejskich,

c) dysponowania środkami finansowymi Sołectwa.

 

§28

 

1. Uchwały i opinie organów sołectwa przekazywane są Burmistrzowi celem ustosunkowania się.

2. Wobec odmowy lub braku odpowiedzi dotyczącej spraw wymienionych w ust. l rada sołecka może odwołać się do Rady Miejskiej.

3. Odwołanie rozpatruje Rada Miejska która w tej kwestii ostatecznie rozstrzyga sprawę.

 

§29

 

Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych nie posiadających osobowości prawnej, albo dopuszczenia sołectwa do udziału na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za tym interes społeczny sołectwa.

 

§30

 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

§31

 

1. Organy sołectwa mogą podejmować działalność sprzyjającą ochronie środowiska i zmierzającą do urzeczywistnienia praw mieszkańców sołectwa do korzystania z jego wartości, polegających w szczególności na inicjowaniu i podejmowaniu społecznych działań dotyczących ochrony środowiska.

2. Organy sołectwa mogą występować do odpowiednich organów gminy o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska.

 

§32

 

 Sołectwo wykonuje swoje zadania za pomocą racjonalnego wykorzystania funduszy.

 

§33

 

Fundusze sołectwa składają się między innymi z dobrowolnych wpłat zakładów, organizacji i mieszkańców oraz środków uzyskanych z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć.

 

§34

 

1. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie.

2. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponuje rada sołectwa.

 

§35

 

Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona winna być według zasad ustalonych dla organizacji społecznych.

 

§36

 

Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie sołtysa z wykonanego planu dochodów i wydatków.

 

§37

 

Organy Gminy mogą przekazywać Sołectwom w zarząd mienie komunalne Gminy.

 

§38

 

W celu wykonywania zadań i wspomagania funduszy oraz racjonalnego wykorzystania mienia komunalnego sołectwa, a także działające na jego terenie wspólnoty gruntowe i leśne mogą prowadzić działalność polegającą na wydzierżawianiu powierzonego przez Gminę mienia komunalnego.

 

§39

 

Prowadzenie działalności przedstawionej w §38 wymaga zgody Rady Miejskiej.

 

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe.

 

§40

 

Zmiany statutu następują w trybie przepisów o jego nadaniu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Kostyra

 


RADA MIEJSKA w HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza l

 woj. mazowieckie

 

Załącznik

do Statutu Sołectw Gminy Halinów.

 

Obowiązki Sołtysów wynikające z zakresu administracji rządowej i samorządowej nałożone przez przepisy szczególne oraz Radę Miejską.

 

Art.1

 

a) zgłaszanie chorób zakaźnych - obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 listopada 1963 r.-o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. Nr 50, poz.279; z 1971 r. Nr 12, póz. 115; z 1974 r. Nr 47, poz.280 i z 1989 r. Nr 35, póz. 192) - zgłaszanie organom Gminy przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości (art.6 ust. l),

b) pobór podatków i innych należności pieniężnych objętych łącznym obowiązkiem pieniężnym może być dokonywany na terenie sołectwa przez sołtysa w drodze inkasa. Za pobieranie inkasa sołtys otrzymuje wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz.31 z późn.zm.).

 

Art. 2

 Obowiązki nałożone przez Radę Miejską

 

Opracowanie i przekazywanie do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej wniosków o pomoc rzeczową i finansową dla osób niepełnosprawnych, chorych, w podeszłym wieku.

 

Art. 3

 

Niewywiązywanie się przez sołtysa z nałożonych obowiązków z zakresu administracji może spowodować wniosek organu gminy o jego odwołanie.

 

Art. 4

 

 Załącznik będzie nowelizowany przez organy gminy stosownie do zmian przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-10 13:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-10 13:52:46)