UCHWAŁA Nr XI/88/03

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

 z dnia 05 września 2003 roku

w sprawie: zmian w Statutach Sołectw nadanych uchwałą Nr 1/31/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 stycznia 2001 roku.

Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2003 r. Nr 117, póz. 2857)  - R a d a  Miejska  w  Halinowie postanawia, co  następuje:

§1

I. Wprowadzić następujące zmiany w Uchwale Nr 1/31/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 stycznia 2001 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom:

1)   W § l ust. 2 po słowie „Kazimierów" dodać słowa „ Królewskie Brzeziny"

2)   W § 2 po słowie „Kazimierów" dodać słowa „ Królewskie Brzeziny"

3)   W § 3 w zdaniu „Sołectwo Grabina obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Grabina i Królewskie Brzeziny" wykreślić słowa „Królewskie Brzeziny"

4)   W § 3 po zdaniu „Sołectwo Kazimierów obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Kazimierów" dodać zdanie „Sołectwo Królewskie Brzeziny obejmuje swym zasięgiem terytorium miejscowości Królewskie Brzeziny".

5)   W § 4 po słowie „Kazimierów" dodać słowa „ Królewskie Brzeziny"

II. Wprowadzić następujące zmiany w Załączniku do   Uchwały Nr 1/31/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 stycznia 2001 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom:

1)   W § 22 ust. 2 wykreślić słowa „ o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej"

2)   W § 6 i § 16 słowa „ Przewodniczący Zarządu Miejskiego" zastępuje się słowem „Burmistrz"

3)   W § 18 wykreślić słowa „lub Zarządu Miejskiego"

§2

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają w mocy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył:
Udostępnił:
Bogusław Sąsara
(2003-10-09 10:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusław Sąsara
(2003-10-09 10:35:22)