UCHWAŁA Nr V/30/03

UCHWAŁA Nr V / 30 /03

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 21 lutego 2003r.

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego KRÓLEWSKIE BRZEZINY w gminie Halinów

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.u. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984), w związku z art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (dz.u. z 1999r. Nr 15, poz.139. Nr 41 poz.412. Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136. Nr 109, poz.l 157, Nr 120, poz.1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz.42. Nr 14, poz.124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, poz.1804), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/l 43/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr Y/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

 

Rozdział l

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Królewskie Brzeziny, w gminie Halinów.

 

§2

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali l: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr l do uchwały).

 

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§4

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)      Linie rozgraniczające ulic,

3)      Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)      Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,

5)      Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach o charakterze leśnym,

6)      Tereny usług z zabudową mieszkaniową,

7)      Tereny zielem leśnej,

8)      Tereny urządzeń elektroenergetycznych,

 

§5

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§6

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)      przeznaczeniu dopuszczalnym — należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6)      powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie zabudowaną powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na gruncie rodzimym:pokrytą lub możliwą do zagospodarowania trwałą roślinnością, powierzchnie użytkowane rolniczo, trawiaste nawierzchnie a także powierzchnie wodne. Powierzchnią biologicznie czynną nie jest również nawierzchnia żwirowa (grysowa) lub pokryta ażurowymi płytami powierzchnia dojść lub dojazdów,

7)      zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,

8)      usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

9)      usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,

10)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

11)  terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

12)  ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

                                                                  

§7

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1)      l) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4  i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2)      do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

3)      dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość tychże nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji,

4)      w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KUG jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

5)      w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic,

6)      wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

7)      ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)     projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b)     w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.

8)       ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg:

a)     oznaczonych symbolem KD - 5m, z dopuszczeniem odstępstwa z uwagi na istniejące zagospodarowanie

b)     oznaczonych symbolem KUD — 5m,

c)     oznaczonej symbolem KUG - 20m,

9)      linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu, w ogrodzeniach należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

10)  potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

11)  plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i tymczasowej w pasach rezerw terenowych pod projektowane drogi,

 

§8

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i

kształtowania środowiska:

1)      gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2)      zaleca się , aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych - kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

3)      wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

4)      wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

5)      w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

6)      ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej.

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

§9

1. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka, pracownia krawiecka itp.

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      budynki mogą być sytuowane wyłącznie w obrębie terenów wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

6)      parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika : 2 m.p./ działkę,

7)      możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

8)      minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 600m2 dla zabudowy bliźniaczej,

9)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. l Im dla zabudowy bliźniaczej,

10)  powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

§10

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U

2. Na terenach, o których mowa w ust. l plan ustala przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako przeznaczenie uzupełniające: obiekty usługowe kubaturowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.

3. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy w formach wolnostojącej, bliźniaczej , na jednej działce jeden budynek,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy — do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

3)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)      uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

5)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

6)      minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów:

a)   dla zabudowy wolnostojącej - 800 m2,

b)   dla zabudowy bliźniaczej - 600 m2,

7)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż :

a)   18 m - dla zabudowy wolnostojącej,

b)   11 m - dla zabudowy bliźniaczej,

8)      parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ lOOm2 pow. użytkowej.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach o charakterze leśnym

 

§11

1. Pod zabudowę mieszkaniową na działkach o charakterze leśnym przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNL .

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      powierzchnia nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 1500 m2 ( z tolerancją--10%),

2)      wprowadza się ograniczenia powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej do 20% powierzchni działki i nie więcej niż 400 m2,

3)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej — do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego (max.2 kondygnacje),

4)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ,

5)      parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika 2 m.p./ działkę,

6)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7)      ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

8)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 20 m,

 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§12

1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk/MN .

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej , bliźniaczej , na jednej działce jeden budynek,

2)      plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

6)      w strefach uciążliwości linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych,

7)      minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów:

a)   dla zabudowy wolnostojącej - 800 m2,

b)   dla zabudowy bliźniaczej - 600 m2,

8)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż :

a)   18 m - dla zabudowy wolnostojącej,

b)   11 m - dla zabudowy bliźniaczej,

9)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

10)  parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ lOOm2 pow. użytkowej,

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§13

l. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu:

1)      droga ponadlokalna oznaczoną symbolem KUG o szerokości w liniach rozgraniczających - 40 m., obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę oraz włączeń ulic dojazdowych i wewnętrznych, o których mowa w § 14 ust. 3 i 4,

2)      ulice lokalne o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0m oznaczone symbolem KUL,

3)      dojazdy o szerokościach w liniach rozgraniczających 8 m i postulowanych szerokościach jezdni 5,0m, oznaczone symbolem literowym KD na rysunku planu, 2. W wypadku nieprzelotowego zakończenia drogi należy wykonać plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5m x 12,5m.

 

§14

1.      Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu

2.      Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy - bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m., dojazdy te nie mogą być prowadzone w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej KUG oraz przecinać tej drogi.

3.      Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1)      szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9m,

2)      nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50m musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 12,5m x 12,5m,

3)      nie dopuszcza się włączeń tych ulic do drogi oznaczonej KUG. 4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowania szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

§15

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§16

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5 Zasady uzbrojenia terenu Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§17

l .Ustala się , że obszar objęty planem będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z ujęciem w Mrowiskach).

2. Plan ustala dostawę wody odbiorcom poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

 

Kanalizacja

 

§18

l. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację zabudowy zorganizowanej opartej na zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Plan ustala odprowadzanie wód opadowych w systemach indywidualnych powierzchniowo na teren własnej działki i przez infiltrację do gruntu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska.

 

Elektroenergetyka

 

§19

1.Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV "Stara Miłosna" i 110/15 kV „Sulejówek" (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zasadę zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez jej budowę i rozbudowę dokonywaną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

3. Plan ustala lokalizację dodatkowych stacji trafo 15/0,4 kV zgodnie z ustaleniami na rysunku planu.

 

Gazownictwo

 

§20

l .Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu.

3. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§21

l .Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Ciepłownictwo

 

§22

l .Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu, z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne ( olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

 

§23

l .Na terenie przylegającym do napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, w odległości 30 m z każdej strony linii ( odległość pozioma od skrajnych przewodów linii do krawędzi budynku), obowiązuje zakaz sytuowania zabudowy mieszkaniowej bez uzgodnienia z właścicielem linii.

2. W decyzjach o pozwoleniu na budowę wydawanych dla obiektów położonych w korytarzu wymienionym w ust. l należy zastrzegać każdorazowo specjalne wymogi obowiązujące przy wznoszeniu obiektów, określone w przepisach szczególnych.

3. Na terenie położonym w pasach oddziaływania linii elektroenergetycznych ustala się, że wszelkie zamierzenia dotyczące sytuowania obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub innych działań prowadzących do zmiany zagospodarowania terenu wymagają każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia przy współudziale specjalistów z Zakładu Energetycznego w celu określenia warunków zagospodarowania zapewniających zarówno bezpieczeństwo ludzi jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia.

 

Rozdział 7

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§24

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§25

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

 

§26

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r. a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.

 

§27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

                                                                   

§28

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-04-20 13:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 15:51:45)