Uchwała Nr XXII/249/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie: sprostowa

Uchwała Nr XXII/249/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  20 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.),  art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z realizacją Uchwały Nr V/63/99 z dnia  25 marca 1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.     Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVIII/200/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004 roku, Nr 133, poz. 3289), prostuje się błąd powstały w skutek błędnego oznaczenia drogi ( stanowiącej działki nr ewid. 159/2, 159/5, 159/8, 159/11, 159/14, 159/19, 160/7) -  symbolem KUD.

2.     Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na naniesieniu na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, oznaczenia drogi prywatnej stanowiącej działki nr ewid. 159/2, 159/5, 159/8, 159/11, 159/14, 159/19, 160/7 symbolem KD  – wg załącznika graficznego Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXII/249/04

Rady Miejskiej w Halinowie       

z dnia 20 kwietnia 2004 roku

 

 

Niniejszą Uchwałą prostuje się błąd w rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Halinowie Nr XVIII/200/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 133, poz. 3289, z dnia 03 czerwca 2004 roku), powstały w skutek  błędu technicznego - zapisu komputerowego, polegającego na naniesieniu  symbolu KUD oznaczającego drogę prywatną stanowiącą działki nr ewid. 159/2, 159/5, 159/8, 159/11, 159/14, 159/19, 160/7 .

Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na naniesieniu na rysunek planu oznaczenia drogi prywatnej symbolem KD. Zamiarem Rady Miejskiej  w Halinowie nie było poszerzenia przedmiotowej drogi do parametrów KUD – na wszystkich etapach projektowania powyższa droga miała oznaczenie i parametry  KD .

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Zientek
(2004-08-24 10:39:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 14:18:55)