UCHWAŁA Nr XX/132/02

UCHWAŁA Nr XX/132/02

RADY MIEJSKIEJ w HALINOWIE

z dnia 17 stycznia 2002 roku.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego ŻWIRÓWKA w gminie Halinów

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 oraz z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.l085.Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804), art.18ust.2pkt5, art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Halinów  oraz  Miejscowych  Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

 

Rozdział l

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Żwirówka , w gminie Halinów.

 

§2

 

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali l: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr l do uchwały).

 

§3

 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3) wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4) warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5) lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2) Linie rozgraniczające ulic,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) Tereny zabudowy zagrodowej,

6) Tereny usług,

7) Tereny rolne,

§5

 

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§7

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1) uchwale — należy przez to rozumieć mniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym — należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniaj ą lub wzbogacaj ą przeznaczenie podstawowe,

6) powierzchni biologicznie czynnej — należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7) usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

9) ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli, to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencja, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

 

§8

 

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2) jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni,

3) do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

4) ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5) na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

6) dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość tychże nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji,

7) w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUZ jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

8) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą,

9) ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczających dróg:

a) oznaczonych symbolem KUD i KD - 5m,

b) oznaczonych symbolem KUZ - 20m,

c) oznaczonych symbolem KUA - 35m.

9) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy w dolinie rzeki Długiej w odległości minimum 20m licząc od strefy zalewowej,

10) wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach „Prawo budowlane",

11) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie. Ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić min. 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia miedzy słupami. Linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu. Ogrodzenia wzdłuż naturalnych cieków i zbiorników wodnych powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od górnej skarpy cieku,

12) w ogrodzeniu należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

13) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

14) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu stanowi własność prywatną! nie podlega obowiązkowi przejęcia przez Gminę,

15) ustala się możliwość podziału terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a) projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b) w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.

16) umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych,

17) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

18) usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1) ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

2) nad rurociągami drenarskimi nie należy wznosić żadnych budowli ani utwardzanych nawierzchni,

3) ustala się zakaz zmian warunków wodnych oraz konieczność przebudowy systemu drenarskiego przed zainwestowaniem terenu,

4) ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

5) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy w dolinie rzeki Długiej w odległości mniejszej niż 20m licząc od strefy zalewowej,

6) istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter (zakaz nie dotyczy robót odtworzeniowych),

7) zaleca się, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych - kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

8) wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

9) w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

§10

 

1. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

5) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:

2 m.p./ działkę,

6) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

7) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m dla zabudowy wolnostojącej i 700 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i 11 m dla zabudowy bliźniaczej,

9) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

10) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny zabudowy zagrodowej

 


 

§11

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla 7 prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż l kondygnację użytkowa,

4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6) jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a) budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b) wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c) urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

7) dla zabudowy zagrodowej wielkość nowotworzonej działki winna się zawierać w granicach 1500-2500 m2,

8) ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

9) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

10) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu.

 

Tereny zabudowy usługowej

 

§12

 

1. Pod zabudowę usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następując e zasady zagospodarowania:

l) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w formach wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, na jednej działce jeden budynek,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do l 0m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

3) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4) uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

5) wprowadza się obowiązek zamieszczania w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informacji o możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

6) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej,

7) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

8) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 250 m2,

9) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 8m,

10) do czasu przesądzenia sposobu realizacji trasy komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym -autostrady A2- wprowadza się zakaz realizacji trwałej zabudowy kubaturowej na działkach znajdujących się w zasięgu potencjalnych działań inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych. Decyzja o czasowym sposobie wykorzystania terenu nie może być wydana na okres dłuższy niż 5 lat.

11) Nowo realizowane w ramach wydzielenia budynki z funkcją usługową znajdować się muszą na działkach nie wygrodzonych, w części niezabudowanej użytkowanych i urządzonych jako ogólnodostępne tereny komunikacji pieszej i kołowej (parkingi) z zielenią towarzyszącą,

12) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m pow. użytkowej.

 


 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 


 

§13

 

1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk/MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, na jednej działce jeden budynek,

2) plan ustala możliwość realizacji usług mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

3) usługi, o których mowa w pkt.2 wymagają sporządzenia opracowań z zakresu wpływu inwestycji na środowisko, od wyniku których uzależnia się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego dla właściciela,

4) plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zielem izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 12m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

6) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7) uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

8) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

9) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 850 m,

10) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż l Im,

11) zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

12) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej,

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§14

 

l .Pod uprawy rolne i ogrodnicze przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2) na terenach istniejącej zabudowy siedliskowo-gospodarczej ustala się podstawowe przeznaczenie pod zabudowę siedliskową- po jednym mieszkaniu na każdej z istniejących działek, przy jednoczesnym zakazie ich wtórnych podziałów,

3) na terenach rolniczych dopuszcza się usługi rekreacji, turystyki i sportu (np. golf, jeździectwo) - bez prawa zabudowy,

4) zaplecze kubaturowe dla w/w usług, zgodnie z rysunkiem planu,

5) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§15

 

l Ustala się przebieg drogi ponadlokalnej autostrady A2 oznaczonej symbolem KUA i jej szerokość w liniach rozgraniczających - 70 m. Autostrada nie obsługuje przyległej zabudowy. Plan wyklucza możliwość bezpośrednich wjazdów od strony jezdni autostrady. 2. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich linie rozgraniczające i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

1) droga powiatowa nr 01204 o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 20,0 m i postulowanych szerokościach jezdni 6,Om, oznaczone symbolem literowym KUZ na rysunku planu,

2) ulice dojazdowe (gminne) o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 10,Om i postulowanych szerokościach jezdni 5,Om, oznaczone symbolem literowym KUD na rysunku plany,

3) dojazdy (drogi prywatne) o szerokościach w liniach rozgraniczających 5 - 9 m.

 

§16

 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy - bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m.

 

§17

 

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§18

 

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§19

 

1.Ustala się, że obszar objęty planem będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z ujęciem wody w Mrowiskach).

2. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

3. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z sieci wodociągowej musi odpowiadać wymogom zawartych w przepisach szczególnych.

 

Kanalizacja

 

§20

 

l. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieki bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych l' do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

 

Elektroenergetyka

 

§21

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV "Stara Miłosna"' i 110/15 kV „Sulejówek” (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego i średniego napięcia od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego.

 

Gazownictwo

 

§22

 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu -Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

3. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§23

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§24

 

1. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą by ć poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

Ciepłownictwo

 

§25

 

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu, z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne ( olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Ustalenia konserwatorskie

 

w zakresie dóbr kultury

 

§26

 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

 

Rozdział 7

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§27

 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§28

 

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem mniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

§29

 

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r.(Dz.Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26 poz.846 z dnia 12.12.94r.) oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r.(Dz.Urz. Woj. Warszawskiego Nr 35 poz. 113 z dnia 11.08.97r), a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.(Dz.Urz.Woj.WarszawskiegoNr39poz. 131 zdnia27.07.98r.)

 

§30

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Halinowie.

 

§31

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§32

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-09 08:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 18:04:35)