UCHWAŁA Nr XX/133/02

 

UCHWAŁA Nr XX/133/02

RADY MIEJSKIEJ w HALINOWIE

z dnia 17 stycznia 2002 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego GRABINA w gminie Halinów

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804), art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/l43/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

 

Rozdział l

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Grabina, w gminie Halinów.

 

§2

 

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali l: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr l )

§3

 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3) wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4) warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5) lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązujący mi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2) Linie rozgraniczające ulic,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) Tereny zabudowy zagrodowej,

6) Tereny usług i drobnej wytwórczości,

7) Tereny zabudowy produkcyjnej, baz i składów,

8) Tereny zielem leśnej,

9) Tereny rolne,

10) Tereny kolejowe,

11) Tereny urządzeń elektroenergetycznych i technicznych.

 

§5

 

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

§6

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

§7

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) planie — należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniaj ą lub wzbogacaj ą przeznaczenie podstawowe,

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7) usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,

9) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

10) terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

11) ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

 

§8

 

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

 

1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,

2) do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

3) dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu,

4) w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUG jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

5) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą,

6) ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

7) ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg:

a) oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD - 5m ,

b) oznaczonej symbolem KUG - 20m,

8) usytuowanie zabudowy powinno być realizowane w odległości min. 15m od rowów melioracyjnych, natomiast od ściany lasu 20 m ,

9) ustala się możliwość podziału terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a) projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

b) w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.

10) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie. Ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m. od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić min.25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

11) linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu, natomiast ogrodzenia wzdłuż naturalnych cieków i zbiorników wodnych powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 5,0m. od górnej skarpy cieku,

12) w linii ogrodzeń należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

13) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

14) w przypadku obszarów, dla których nie wniesiono na rysunek planu propozycji podziału terenu na poszczególne działki inwestycyjne i odpowiadającego im układu dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami mniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę inżynieryjną i komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z Zarządcą dróg przyległych do dzielonego obszaru,

15) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu lub oznaczona linią przerywaną stanowi własność prywatną i nie podlega obowiązkowi przejęcia przez Gminę,

16) umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych,

17) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

18) usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

19) plan wyklucza lokowanie zabudowy stałej i tymczasowej w pasach rezerw terenowych pod projektowane drogi.

 

§9

 

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2) ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

3) ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

4) istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter (zakaz nie dotyczy robót odtworzeniowych),

5) zaleca się, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych — kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

6) wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

7) w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

8) ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zielem łęgowej.

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§10

 

1. Pod zabudowę produkcyjno-usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P/U/MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy produkcyjnej i usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej lub bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,

2) plan ustala możliwość realizacji usług mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, usługi, o których mowa w pkt.2 wymagają sporządzenia opracowań z zakresu wpływu inwestycji na środowisko, od wyniku których uzależnia się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego dla właściciela,

3) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

4) plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 15m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

6) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

8) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów:

a) dla zabudowy wolnostojącej 1000 m2,

b) dla zabudowy bliźniaczej 700 m2, 10) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż :

a) 18m, dla zabudowy wolnostojącej,

b) 11 m, dla zabudowy bliźniaczej,

7) w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

8) ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zielem łęgowej.

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§10

 

1. Pod zabudowę produkcyjno-usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P/U/MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy produkcyjnej i usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej lub bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,

2) plan ustala możliwość realizacji usług mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, usługi, o których mowa w pkt.2 wymagają sporządzenia opracowań z zakresu wpływu inwestycji na środowisko, od wyniku których uzależnia się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego dla właściciela,

3) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza teren lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

4) plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 15m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

6) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

8) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów:

a) dla zabudowy wolnostojącej 1000 m2,

b) dla zabudowy bliźniaczej 700 m2,

10) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż :

a) 18m, dla zabudowy wolnostojącej,

b) 11 m, dla zabudowy bliźniaczej,

11) zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

12) zakaz lokalizacji wjazdów na działki od drogi oznaczonej symbolem KUG,

13) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej,

14) możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę inżynieryjną i komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z zarządcą drogi wojewódzkiej,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo — usługowej

 

§11

 

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

3) wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego, stolarstwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa mięsnego i warzywno-owocowego, piekarnie, pralnie i innych obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą uciążliwą dla otoczenia oraz budowę i rozbudowę(istniejących) zakładów produkcyjnych itp.,

4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej - do 10 m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe),

6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:

a) 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych,

b) 2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 700m2 dla zabudowy bliźniaczej,

8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. l 1m dla zabudowy bliźniaczej,

9) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

10) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35° - 45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych

11) obowiązuj ą następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),

b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

c) powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

§12

 

1. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka,

4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika:

2 m.p./ działkę,

7) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 700m dla zabudowy bliźniaczej,

8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. 11m dla zabudowy bliźniaczej,

9) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

10) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny zabudowy zagrodowej

 

§13

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następując e zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3) dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż l kondygnację użytkową,

4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach35°-45o oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5) jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a) budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b) wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c) urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

6) dla zabudowy zagrodowej wielkość nowotworzonej działki winna się zawierać w granicach 1500-2500 m2,

7) ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

8) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

9) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§14

 

l .Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczonych w planie i oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą ( produkcja rolnicza kształtowana w systemie rolnictwa zrównoważonego, opartego na zasadach zintegrowanych lub ekologicznych metod produkcji rolnej, dostosowanych do przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań - bez prawa zabudowy).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2) adaptuje się istniejącą zabudowę siedliskową bez prawa rozbudowy,

3) dopuszcza się usługi: rekreacji, turystyki i sportu - bez prawa zabudowy i wykonywania ogrodzeń ( zaplecze kubaturowe dla w/w usług zgodnie z rysunkiem planu),

4) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

5) wyklucza się intensywne metody produkcji rolnej o technologii zagrażającej środowisku przyrodniczemu,

 

Tereny lasów

 

§15

 

1.Tereny lasów oznaczone zostały na rysunku planu symbolem LS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się adaptację istniejącej zieleni i duktów leśnych,

2) ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej,

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§16

 

l. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich linie rozgraniczające i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

1) drogę ponadlokalną oznaczoną symbolem literowym KUG o min. szerokościach w liniach rozgraniczających 40,0m, obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę oraz włączeń ulic dojazdowych i wewnętrznych, o których mowa w §17 ust.3 i 4,

2) ulice lokalne o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0 m i postulowanych szerokościach jezdni 6,0m, oznaczone symbolem literowym KUL na rysunku planu,

3) dojazdy (drogi prywatne) o szerokościach w liniach rozgraniczających 5 - 9 m.

 

§17

 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy - bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m, dojazdy te nie mogą być prowadzone w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej KUG oraz przecinać tej drogi.

3. Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1) szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9m,

2) nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50m musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 10xl2m,

3) zaleca się aby włączenie nowej ulicy do istniejącej drogi KUZ przeprowadzić albo w osi włączenia ulicy od strony przeciwnej, albo min. 40m od takiego włączenia,

4) nie dopuszcza się włączeń tych ulic do drogi oznaczonej KUG, 4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

§18

 

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§19

 

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§20

 

1.Ustala się, że obszar objęty planem będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego ( z ujęciem w Mrowiskach).

2. Plan ustala dostawę wody odbiorcom poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

 

Kanalizacja

 

§21

 

l. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni.

2. Plan dopuszcza realizację zabudowy opartej o zbiorniki bezodpływowe lokalizowane w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Dla obiektów usługowo wytwórczych wytwarzających ścieki technologiczne plan ustala obowiązek budowy urządzeń podczyszczających ścieki do parametrów określonych przez odbiorcę w przepisach o jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej.

4. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

5. Plan ustala odprowadzanie wód opadowych w systemach indywidualnych powierzchniowo na teren własnej działki i przez infiltrację do gruntu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska.

 

Elektroenergetyka

 

§22

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV "Stara Miłosna" i 110/15 kV „Sulejówek" (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zasadę zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez jej budowę i rozbudowę dokonywaną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

3. Plan ustala lokalizację dodatkowych stacji trafo 15/0,4 kV zgodnie z ustaleniami na rysunku planu.

 

Gazownictwo

 

§23

 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie w oparciu o rozbudowaną sieć średniego ciśnienia.

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem.

3. Warunki, jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa aktualne Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu.

4. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

5. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

6. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§24

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia.

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§25

 

l. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą by ć poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

 

Ciepłownictwo

 

§26

 

l. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu, z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne ( olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

 

§27

 

1. Plan wyklucza zabudowę mieszkaniową na terenie przylegającym do istniejących i projektowanych inwestycji liniowych, tj.: w odległości mniejszej niż 43 m od skraju linii wysokiego napięcia 400kV i 19 m od skraju linii 110kV oraz w odległości mniejszej niż 30 m od skraju linii kolejowej.

2. W decyzjach o pozwoleniu na budowę wydawanych dla obiektów położonych w korytarzu wymienionym w ust. l, należy każdorazowo zastrzegać specjalne wymogi obowiązujące przy wznoszeniu obiektów, określone w przepisach szczególnych.

3. Powyższe odległości mogą być weryfikowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Na terenach położonych w pasach oddziaływania linii elektroenergetycznych ustala się, że wszelkie zamierzenia dotyczące sytuowania obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub innych działań prowadzących do zmiany zagospodarowania terenu wymagaj ą każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia przy współudziale specjalistów z Zakładu Energetycznego w celu określenia warunków zagospodarowania zapewniających zarówno bezpieczeństwo ludzi jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia.

5. Na terenie położonym wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia dla zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuj ą odległości podstawowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1995r.

 

Rozdział 7

 

Ustalenia konserwatorskie

 

w zakresie dóbr kultury

 

§28

 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

 

Rozdział 8

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§29

 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§30

 

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

 

§31

 

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nr 26 poz. 846 z dnia 12.12.94r.) oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r.(Dz.Urz.Woj. Warszawskiego Nr 35 poz. l13 z dnia 11.08.97r.), a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r. (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nr 39 poz. 131 z dnia 27.07.98r.).

 

§32

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Halinowie.

 

§33

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§34

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

  

Załącznik Nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-04-23 13:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 13:25:18)