UCHWAŁA Nr XXXIII/196/02

UCHWAŁA Nr XXXIII/196/02

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

  z dnia 24 czerwca 2002r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego WIELGOLAS DUCHNOWSKI w gminie Halinów

 

  

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139  z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Gminy Halinów uchwala co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

  

 

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Wielgolas Duchnowski  ,  w gminie Halinów.

 

 

§2

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1  do uchwały).

  

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

   

§4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)      Linie rozgraniczające ulic,

3)      Obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)      Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ,

5)      Tereny zabudowy zagrodowej,

6)      Tereny usług z zabudową mieszkaniową,

7)      Tereny usług publicznych,

8)      Tereny rolne,

9)      Tereny zieleni leśnej,

10)  Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu,

11)  Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

  

§5

 

 Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

   

§6

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

  

Wyjaśnienie używanych pojęć

  

§ 7

 

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w  Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6)      powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7)      usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8)      liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

9)      terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

10)  obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

-   ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. dotyczącym zagospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nr 43,poz.149) w odniesieniu do opisu granic (Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 161, poz. 2363 z 2001r.), a także te które odnoszą się do pojedynczych przedmiotów poddanych ochronie (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne),

-   stanowiska archeologiczne,

11)  ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

  

Ustalenia ogólne  dla całego obszaru planu

 

§ 8

 

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

 

1)   dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4  i  elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału  5 uchwały,

2)   jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni,

3)   do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

4)   ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5)   na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

6)   wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

7)   dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu,

8)   w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem  KUL. KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczjących dróg oznaczonych symbolem KUGP i KUZ jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą zarządcy drogi,

9)      w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą,

10)  usytuowanie budynków powinno być realizowane w odległości minimum 20m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KUGP, od drogi oznaczonej symbolem KUZ min.15m , a od pozostałych dróg – 5m,natomiast  od rowów melioracyjnych 15m i od ściany lasu minimum 20 m,

11)  linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

12)  linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu. Ogrodzenia wzdłuż naturalnych cieków i zbiorników wodnych powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 5,0m. od górnej skarpy cieku,

13)  w linii ogrodzenia należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,

14)  potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

15)  dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic układu obsługującego poza jezdniami, tylko na tych ulicach, których szerokość w liniach rozgraniczających wynosi minimum 15,0 m,

16)  w przypadku obszarów, dla których nie wniesiono na rysunek planu propozycji podziału terenu na poszczególne działki inwestycyjne i odpowiadającego im układu dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu   uwzględniającej obsługę inżynieryjną i komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z odpowiednimi służbami gminnymi oraz zarządcą drogi,

17)  wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu lub oznaczona linią przerywaną stanowi własność prywatną i nie podlega obowiązkowi przejęcia przez Gminę,

18)  umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych ,

19)  umieszczanie reklam i  znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,

20)  usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego.

 

§ 9

 

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i   kształtowania środowiska:

 

1)   nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich władz na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2)   w zasięgu „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz.Woj. Nr 43, poz.149 oraz z 2000r. Nr 93 poz.911),

3)   ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

4)   ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

5)   nad rurociągami drenarskimi nie należy wznosić żadnych budowli ani utwardzanych nawierzchni,

6)   ustala się zakaz zmian warunków wodnych oraz konieczność przebudowy systemu drenarskiego przed zainwestowaniem terenu,

7)   istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter  (zakaz nie dotyczy robót odtworzeniowych),

8)   zaleca się , aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych – kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

9)   wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

10) w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

11) ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej jako pełniących funkcje przyrodnicze i ochronne, oczyszczające powietrze i pochłaniające hałas,

12) w odniesieniu do terenów, które znajdują się w zasięgu uciążliwości komunikacyjnych od ulicy głównej, oznaczonej symbolem KUGP na rysunku planu, wprowadza się zakaz sytuowania budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 20m. od skrajnej krawędzi jezdni.

 

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

 

§ 10

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN/U.

 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)            adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2)            dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi,

3)            wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz , składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego

4)            ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

5)            ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej – do 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe),

6)            parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:

a)      3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej - dla obiektów  usług nieuciążliwych,

b)      2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7)            nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2,

8)            front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m,

9)            dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych

10)        obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a)     zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),

b)     ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

c)     powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni,

 

  

Tereny zabudowy mieszkaniowej

   

§ 11

 

1. Pod zabudowę mieszkaniową  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

 2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 14,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)      parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika : 2 m.p./ działkę,

5)      możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

6)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2,

7)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m,

8)      dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

9)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§ 12

 

1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN .

 2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej , bliźniaczej lub szeregowej, na jednej działce jeden budynek,

2)      plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

6)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

7)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2,

8)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż  18m,

9)      zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

10)  parkingi  dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej ,

 

  

Tereny zabudowy mieszkaniowej  zagrodowej

 

§ 13

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej  zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)            dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej   zagrodowej ,

2)            ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)            dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż 1 kondygnację użytkową,

4)            dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)            jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a)      budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b)      wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c)    urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

6)            wielkość nowotworzonej działki w granicach 1500-2500 m2,

7)            ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

8)            powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

9)            zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 

  

Tereny usług  technicznych

 

§ 14

 

1.Pod tereny usług technicznych przeznacza się obszar oznaczony na rysunku planu

 symbolem  Ut.

2.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Ut przeznaczone są pod obiekty i urządzenia  ujęcia wody dla celów bytowych i technologicznych  z dopuszczeniem modernizacji sieci i urządzeń przy zachowaniu przepisów szczególnych.

3. Wyznacza się strefę bezpośredniej ochrony sanitarnej wokół ujęcia wody zgodnie z rysunkiem planu.

  

Tereny usług publicznych

 

§ 15

 

1.Pod realizację funkcji usług publicznych przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  Up.

2. Dla obszarów o których mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, administracji, finansów, turystyki, rekreacji i wypoczynku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dla nowo realizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość

1)      12,5 m od poziomu terenu,

2)      zachowanie min.40% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej,

3)      zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych lub szkodliwych dla środowiska,

4)      potrzeby parkingowe należy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika ok. 30m.p./ 1000 m2 pow. użytkowej,

5)      na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych,

6)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

 

  

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§ 16

 

1.Pod uprawy rolne i ogrodnicze przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu

 symbolem  R.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej w tym również zabudowy związanej z produkcją rolną,

2)      na terenach istniejącej zabudowy siedliskowo-gospodarczej ustala się podstawowe przeznaczenie pod zabudowę siedliskową  do dalszego użytkowania z możliwością modernizacji i przebudowy,

3)      na terenach rolniczych dopuszcza się usługi rekreacji, turystyki i sportu ( np. golf ,jeździectwo) – bez prawa zabudowy,

4)      dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

 

 

 

Tereny lasów

  

§ 17

 

1.Tereny leśne oznaczono  na rysunku planu symbolem  LS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      ustala się adaptację istniejącej zieleni i duktów leśnych,

2)      ustala się zakaz wprowadzania  zabudowy kubaturowej ,

 

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

  

§ 18

 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią ulice zbiorcze, lokalne, dojazdowe a także ciągi pieszo-jezdne wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, w podziale na:

1)      ulice zbiorcze -  (droga krajowa Nr2) oznaczona symbolem literowym KUGP,  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 35m , obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę krajową – obsługę komunikacyjną obszaru przyległego do drogi Nr2 ustala się drogą dojazdową oznaczoną symbolem KUD ,

2)      ulice lokalne  o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0 m i postulowanych szerokościach jezdni 6,0m, oznaczone symbolem literowym KUL na rysunku planu,

3)      ulice dojazdowe (gminne) o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 10,0m i postulowanych szerokościach jezdni 5,0m, oznaczone symbolem literowym KUD na rysunku plany,

4)      dojazdy (drogi prywatne) oznaczone symbolem KD o szerokościach w liniach rozgraniczających 5 – 9 m.

 

 

§ 19

 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy – bezpośredni lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m.

3. Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1)      szerokość nowej ulicy w liniach rozgraniczających powinna wynosić 9m,

2)      nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50m musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 10x12m,

4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach , których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 

  

§ 20

 

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

§ 21

 

 Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

    

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

  

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

 § 22

 

1.Ustala się , że obszar ten będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z istniejącego ujęcia oznaczonego na rysunku planu symbolem Ut1).

2. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

3. Ustala się, że jakość dostarczanej  odbiorcom wody z sieci wodociągowej musi odpowiadać wymogom zawartych w przepisach szczególnych.

  

Kanalizacja

 

 § 23

 

1. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do  oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni .

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację zabudowy zorganizowanej opartej o lokalne oczyszczalnie .

4. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

5. Wody deszczowe z terenów mieszkaniowych odprowadzane będą powierzchniowo w teren.

  

Elektroenergetyka

 

§ 24

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV ”Stara Miłosna” i 110/15 kV „Sulejówek” (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego i średniego napięcia od istniejących systemów , w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego.

  

Gazownictwo

 

§ 25

 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

3. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

4. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§ 26

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia .

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

Hydrografia

 

§ 27

 

1. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

 

Ciepłownictwo

  

§ 28

 

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu,  z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne ( olej lekki) jak i energię elektryczną.

  

Rozdział 6

 

Ustalenia konserwatorskie

  

w zakresie dóbr kultury

 

§ 29

 

 Dla terenów położonych na obszarze stanowiska archeologicznego oznaczonego na rysunku planu symbolem oraz numerem ewidencyjnym ustala się obowiązek:

1)      uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2)      w zamierzonych działaniach inwestycyjnych należy uwzględniać sezonowy charakter prac archeologicznych,

3)      wszelkie roboty ziemne ( w tym roboty niwelacyjne związane z zamierzonymi inwestycjami) muszą być prowadzone pod stałym konserwatorskim nadzorem archeologicznym.

 

 

Rozdział 7

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 30

 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

  

§ 31

 

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

  

§ 32

 

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r. a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.

  

§ 33

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w  Halinowie.

 

 § 34

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 35

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                                           

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-04-23 08:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 17:51:30)