Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XIV/131/03

UCHWAŁA Nr XIV/131/03

RADY MIEJSKIEJ w HALINOWIE

  z dnia 28 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego DŁUGA SZLACHECKA w gminie Halinów

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113 poz.984),  art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120 poz. 1268  oraz z  2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804), art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62  poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499 i  z 2002r. Nr 74,  poz. 676) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Zakres obowiązywania planu

 

§1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Długa Szlachecka,  w gminie Halinów.

 

 

§2

 

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali

1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1 do uchwały).

 

 

 

 

 

§3

 

 Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

 

§4

 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)            Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)            Linie rozgraniczające ulic,

3)            Obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)            Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

5)            Tereny zabudowy zagrodowej,

6)            Tereny usług publicznych,

7)            Tereny usług i drobnej wytwórczości,

8)            Tereny zieleni leśnej,

9)            Tereny rolne,

10)        Tereny użytków zielonych,

11)        Tereny cmentarzy,

12)        Tereny techniczne komunikacji (parkingi),

13)        Tereny urządzeń elektroenergetycznych i technicznych,

14)        Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu,

15)        Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

 

 

§5

 

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

 

 

§6

 

 Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie, odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy ogólne

 

Wyjaśnienie używanych pojęć

 

 

§ 7

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie                   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz                   z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi                    z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile                            z treści przepisu nie wynika inaczej,

4)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6)      powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną, zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,

7)      usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),

8)      usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,

9)      liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,

10)  terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć tereny leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

11)  obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

-   ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Warszawskiego z dnia 3 sierpnia 2000r. dotyczącym gospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 93, poz.911),

-   stanowiska archeologiczne,

12)  ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu, dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu – podstawową (preferowaną), stanowi funkcja zapisana jako pierwsza, pozostałe mogą występować jednocześnie jako uzupełniające.

 

 

Ustalenia ogólne  dla całego obszaru planu

 

§ 8

 

 Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

 

1)      dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału  5 Uchwały,

2)      do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,

3)      na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

4)      wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,

5)      dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany niniejszego planu,

6)      w liniach rozgraniczających dróg gminnych, oznaczonych symbolem KUZ, KUL, KUD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej 1KUG oraz 2KUZ jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,

7)      w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich,

8)      ustala się następujące minimalne odległości od krawędzi jezdni:

a)     od dróg gminnych oznaczonych symbolami: 3KUZ, 4KUL, 5KUD, 6KUD, 7KUD, 8KUD, 9KUD,10KUD,11KUD, 12KUD, 13KUD, KD – 6m,

b)     od drogi powiatowej oznaczonej symbolem 2KUZ  - 8m,

c)      od drogi oznaczonej symbolem 1KUG – 20 m,

10)  usytuowanie zabudowy powinno być realizowane w odległości min. 5m od brzegu rowów melioracyjnych,

11)  usytuowanie zabudowy powinno być realizowane od granicy zwartych kompleksów leśnych (określonej przez odpowiednie służby leśne)  w odległości 20m,

12)  dla nieruchomości, przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową, dla których nie jest możliwa realizacja nowej zabudowy ze względu na ograniczenia linią zabudowy:

a)     wprowadza się zakaz budowy nowych obiektów i rozbudowy istniejących,

b)     ustala się możliwość adaptacji, modernizacji i nadbudowy istniejącej zabudowy,  

13)  linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu,

14)  w ogrodzeniach należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich        dostęp od strony ulicy,

15)  potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach        swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,

16)  15)  dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic układu obsługującego        poza jezdniami, tylko na tych ulicach, których szerokość w liniach rozgraniczających        wynosi minimum 15,0 m,

17)  wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu lub

18)  oznaczona linią przerywaną stanowi własność prywatną i nie podlega obowiązkowi 

19)  przejęcia przez Gminę,

20)  w przypadku obszarów, dla których nie wniesiono na rysunek planu propozycji podziału terenu na poszczególne działki inwestycyjne i odpowiadającego im układu dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę inżynieryjną i komunikacyjną terenu powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z odpowiednimi służbami gminnymi oraz zarządcą dróg,

21)  plan wyklucza lokalizowanie zabudowy stałej i tymczasowej w pasach rezerw terenowych pod projektowane drogi,

22)  przebieg linii rozgraniczających dróg określony jest orientacyjnie w granicach dokładności skali planu i należy uściślić je w trybie opracowania dla nich danych technicznych,

23)  umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może

24)  powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, przesłaniać

25)  układów i kompozycji przestrzenno - urbanistycznych,

26)  umieszczanie reklam i  znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach

27)  kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych

28)  (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać

29)  ich użytkowania,

30)  usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach

31)  ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i

32)  przepisami Prawa budowlanego,

33)  umieszczanie reklam i  znaków informacyjno-plastycznych jest zabronione:

a) na pomnikach przyrody,

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej,

 

 

§ 9

 

Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony                 i   kształtowania środowiska:

1)      nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych,                   z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich władz na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie                           z programem zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli,

2)      ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych                       z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego,

3)      w zasięgu „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Warszawskiego z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 93, poz.911),

4)      ustala się zakaz osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych,

5)      nad rurociągami drenarskimi nie należy wznosić żadnych budowli ani utwardzanych nawierzchni,

6)      ustala się zakaz zmian warunków wodnych oraz konieczność przebudowy systemu drenarskiego przed zainwestowaniem terenu,

7)      plan przyjmuje 15 m strefę ochronną wokół drzew - pomników przyrody, w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody.

8)      istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter  (zakaz nie dotyczy robót odtworzeniowych),

9)      zaleca się , aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych – kanalizacja sanitarna winna być wykonana w sposób zapewniający szczelność przewodów, studzienek i przepompowni,

10)  wprowadza się ochronę wód podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

11)  w celu ochrony powietrza plan zaleca ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

12)  ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialności właścicieli działek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: lasów, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej.

 

 

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dla poszczególnych terenów

 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

 

§ 10

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

1.  Pod zabudowę mieszkaniową  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka,

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350- 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6)      parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 2 m.p./ działkę

7)      możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,

8)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2, a dla zabudowy bliźniaczej min. 800 m2,

9)      front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej, a dla zabudowy bliźniaczej min. 11 m,

10)  dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,

11)  powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

 

Tereny zabudowy zagrodowej

 

§ 11

 

1. Pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i  zagrodowej ,

2)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

3)      dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż 1 kondygnację użytkową,

4)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach350- 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

5)      sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

6)      jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:

a)     budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,

b)     wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c)     urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

7)      wielkość nowotworzonej działki zabudowy zagrodowej winna mieć min. 1500 m2,

8)      ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

9)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

10)  zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

 

§ 12

 

1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku

    zmiany planu symbolem MN/U.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)       adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,

2)       dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

3)       wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz , składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego, stolarstwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa mięsnego i warzywno-owocowego, piekarń, pralni i innych obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą uciążliwą dla otoczenia oraz budowę i rozbudowę (istniejących) zakładów produkcyjnych itp.,

4)       ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,

5)       ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej – do 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

6)       parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika:

a)     3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej - dla obiektów  usług nieuciążliwych,

b)     2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7)       nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2 ,

8)       front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 20 m, dla zabudowy wolnostojącej,

9)       sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,

10)   dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu - i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350 - 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych,

11)   obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

a)     zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji      innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla      podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np.      odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),

b)     ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,

c)     powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być      mniejsza niż 60% ich powierzchni.

 

 

Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela

 

§ 13

 

1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela  przeznacza się tereny

    oznaczone na rysunku planu symbolem Uk/MN .

 

2. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej lub bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2)      plan ustala możliwość realizacji usług mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z wykazem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

3)      usługi, o  których mowa w pkt.2 wymagają sporządzenia opracowań z zakresu wpływu inwestycji na środowisko, od wyniku których uzależnia się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego dla właściciela,

4)      plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ,

6)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie  tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

7)      uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

8)      powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

9)      minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1200 m2,

10)  front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż  22m,

11)  zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

12)  parkingi  dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej ,

 

 

 

Tereny zabudowy usług komercyjnych

 

§ 14

 

1. Pod zabudowę usługową  przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 plan ustala przeznaczenie podstawowe: obiekty usług

    i składów użyteczności publicznej związanej z obsługą handlu ( sklepy, hurtownie, budynki

    biurowe), składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe kubaturowe, których

    uciążliwość nie wykracza poza granice działki.

3. Na terenach , o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)        dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w formach wolnostojącej lub bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,

2)        ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – do 12m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje - druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe),

3)        dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

4)        uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,

5)        obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych, służby zdrowia i oświaty,

6)        powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,

7)        minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2,

8)        front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż  20m,

9)        zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego,

10)    parkingi  dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej .

 

 

Tereny usług publicznych

 

§ 15

 

1.Pod realizację funkcji usług publicznych przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  Up.

2. Dla obszarów o których mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

    usługi z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, 

    administracji, finansów, turystyki, rekreacji i wypoczynku,

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      dla nowo realizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 12,5 m od poziomu terenu,

2)      nowo tworzone działki pod zabudowę  usług publicznych  winny posiadać powierzchnię min. 2000 m2,

3)      zachowanie min.40% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej i min.80% dla terenów wskazanych na rysunku planu,

4)      zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych lub szkodliwych dla środowiska,

5)      potrzeby parkingowe należy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika ok. 30m.p./ 1000 m2 pow. użytkowej,

6)      dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe,  zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350- 450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

 

 

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych

 

§ 16

 

1. Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczonych w planie i oznaczonych na

     rysunku planu symbolem  R ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą ( produkcja

     rolnicza kształtowana w systemie rolnictwa zrównoważonego, opartego na zasadach

     zintegrowanych lub ekologicznych metod produkcji rolnej, dostosowanych do

     przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań – bez prawa zabudowy).

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      ustala się utrzymanie funkcji rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej, z wyłączeniem zabudowy służącej do produkcji rolnej,

2)      adaptuje się istniejącą zabudowę siedliskową z prawem rozbudowy,

3)      dopuszcza się usługi: rekreacji, turystyki i sportu – bez prawa zabudowy i wykonywania ogrodzeń,

4)      dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeniami,

5)      wyklucza się intensywne metody produkcji rolnej o technologii zagrażającej środowisku przyrodniczemu,

 

 

Tereny lasów

 

§ 17

 

1.Tereny leśne  oznaczone zostały na rysunku planu symbolem  LS,

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązuje ochrona terenów leśnych zgodnie z przepisami ustaw szczególnych,

2) ustala się utrzymanie  istniejącej zieleni i duktów leśnych,

3) ustala się zakaz wprowadzania  zabudowy kubaturowej ,

4) zalecenie zalesiania terenów będących w użytkowaniu nieleśnym.

 

 

Teren cmentarza

 

§ 18

 

1. Ustala się zasady, przeznaczenie i zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku

    planu ZC – istniejący i projektowany cmentarz wraz ze strefą ochrony sanitarnej.

2. Ustala się na terenie o którym mowa w ust.1 następujące zasady zagospodarowania:

1)      w sposobie zagospodarowania cmentarza 70% powierzchni przeznaczyć pod część        grzebalną,

2)      ustala się projektować cmentarz jako założenie parkowe z elementami małej        architektury związanej z przeznaczeniem terenu,

3)      ogrodzenie cmentarza nie powinno przekraczać linii rozgraniczającej teren,

4)      ustala się min. 20% powierzchni cmentarza zagospodarować zielenią,

5)      dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z wyposażeniem cmentarza w        infrastrukturę techniczną ( typu studnie, parkingi, śmietniki, stacje transformatorowe itp.)

 

Tereny użytków zielonych

 

§ 19

 

1.Pod tereny zieleni naturalnej przeznacza się obszary oznaczone na rysunku planu

   symbolem  ZN.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)          ustala się adaptację istniejącej zieleni ,

2)          ustala się zakaz wprowadzania  zabudowy kubaturowej ,

3)          ustala się ochronę i zachowanie istniejących powierzchni wodnych, zakazuje się naruszania naturalnego charakteru cieków wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian konserwacyjnych,

4)          zaleca się wprowadzenie dodatkowych zadrzewień, szczególnie nadwodnych,

 

Tereny techniczne komunikacji

 

§ 20

1. Pod funkcję terenów obsługi technicznej komunikacji przeznacza się obszary oznaczone na

    rysunku planu symbolem Uks.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 

1)      wyznacza się plac publiczny do parkowania samochodów,

2)      zezwala się na realizację elementów małej architektury,

3)      obowiązuje zachowanie 25% powierzchni biologicznie czynnej.

 

Rozdział 4

 

Ustalenia komunikacyjne

 

§ 21

 

1  Ustala się przebieg drogi ponadlokalnej wojewódzkiej Wiązowna-Wołomin,  oznaczonej

    symbolem 1KUG i jej szerokość w liniach rozgraniczających – 40,0 m. Droga nie obsługuje przyległej zabudowy. Obowiązuje zakaz bezpośrednich wjazdów z działek na drogę oraz     włączeń ulic dojazdowych i wewnętrznych, o których mowa w § 22 ust.3 i 4. Przyjęte linie     rozgraniczające zapewniają urządzenie dwóch jezdni głównych z pasem dzielącym oraz     jednostronnej drogi  dojazdowej do pól pozbawionych dotychczasowego dojazdu z powodu  realizacji drogi  wojewódzkiej KUG.

2. Ustala się przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich

    linie rozgraniczające i hierarchię funkcjonalną w podziale na:

1)      ulice zbiorcze o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 20,0 m oznaczone symbolem literowym KUZ na rysunku planu,

2)      ulice i drogi lokalne – oznaczone na rysunku planu symbolem KUL o  minimalnej szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0m,

3)      ulice dojazdowe, o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 10 m,  oznaczone symbolem KUD na rysunku planu,

4)      dojazdy (drogi prywatne) o szerokościach w liniach rozgraniczających min 8 m  - oznaczone symbolem KD. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

 

 

§ 22

 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic

    ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do ulicy – bezpośredni

    lub przez wydzielony dojazd o szerokości min. 5m i nieprzekraczalnej długości 50m.

3. Jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki niezbędne jest utworzenie nowego

    dojazdu, musi ona odpowiadać następującym warunkom:

1)        szerokość nowego dojazdu w liniach rozgraniczających powinna wynosić 8m,

2)        nowa ulica powinna mieć dwustronne włączenia do istniejącego układu komunikacyjnego; gdyby to było niemożliwe, ulica o jednostronnym włączeniu i o długości ponad 50m musi mieć stworzone warunki do zawracania, przy czym plan zaleca realizację placyku manewrowego o wymiarach min. 12,5x12m,

3)        nie dopuszcza się włączeń tych ulic do drogi oznaczonej KUG.

4. Adaptuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach , których zainwestowanie

    uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowanie szerokości w liniach

    rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m. Przyjęte linie rozgraniczające, nie zabezpieczają

    możliwości prowadzenia planowanej, pełnej infrastruktury podziemnej w liniach

    rozgraniczających. Dopuszcza się na tych terenach prowadzenie części infrastruktury przez

    tereny działek, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

 

§ 23

 

Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

 

 

§ 24

 

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych.

 

Rozdział 5

 

Zasady uzbrojenia terenu

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 

§ 25

 

1.Ustala się , że  obszar objęty planem  będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z ujęciem w Mrowiskach).

2. Plan ustala dostawę wody odbiorcom poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach.

4. Ustala się, że jakość dostarczanej  odbiorcom wody z sieci wodociągowej musi odpowiadać wymogom zawartych w przepisach szczególnych.

 

 

Kanalizacja

 

§ 26

 

1. Dla terenów nie wykluczonych z zabudowy ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do  oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji bądź wywóz ze zbiorników bezodpływowych przez specjalistyczny zakład oczyszczania na warunkach (ilość i jakość ścieków) określonych przez właściciela (administratora) kanalizacji i oczyszczalni .

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

3. Do czasu zrealizowania systemu gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację zabudowy zorganizowanej opartej o lokalne oczyszczalnie  i gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Dla obiektów usługowo-wytwórczych wytwarzających ścieki technologiczne plan ustala obowiązek budowy urządzeń podczyszczających ścieki do parametrów określonych przez odbiorcę w przepisach o jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej.

5. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

6. Plan ustala odprowadzanie wód opadowych w systemach indywidualnych powierzchniowo na teren własnej działki i przez infiltrację do gruntu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska.

7. Wody opadowe z terenów i obiektów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska powinny być przed wprowadzeniem do odbiorników (wody powierzchniowe, grunt) oczyszczone z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających (separatorach) lokalizowanych na gruntach własnych inwestorów.

 

 

Elektroenergetyka

 

§ 27

 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne: 110/15 kV ”Stara Miłosna” i 110/15 kV „Sulejówek” (poza obszarem opracowania).

2. Ustala się zasadę zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez jej budowę i rozbudowę dokonywaną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

3. Plan ustala lokalizację dodatkowych stacji trafo 15/0,4 kV zgodnie z ustaleniami na rysunku planu.

 

Gazownictwo

 

§ 28

 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia.

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu , a klientem.

3. Warunki jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa aktualne Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu.

4. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowę gazociągów ustali dostawca gazu – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Warszawie Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa.

5. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu.

6. W ogrodzeniach należy sytuować szafkę gazową dostępną od ulicy.

 

 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych

 

§ 29

 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych poza obszar opracowania, w miejsca do tego celu wyznaczone.

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia .

3. Odpady płynne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego.

 

 

Hydrografia

 

§ 30

 

1. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegów tras komunikacyjnych określonych w planie.

2. Ustala się zakaz osuszania zbiorników wodnych.

3. Istniejące cieki i rowy melioracyjne, w trakcie robót konserwacyjnych nie mogą być poszerzane i pogłębiane, ponieważ zwiększy to ich drenujący charakter.

4. Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone było w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych.

5. Ustala się zachowanie funkcji istniejących rowów, do których należy zaliczyć odbiór wód pochodzących ze spływu wód powierzchniowych.

6. Zabrania się działań – w rozumieniu Ustawy  „Prawo wodne” pogarszających lub mogących pogorszyć warunki wodne gruntów sąsiednich,

 

 

Ciepłownictwo

 

§ 31

 

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Nie dyskryminuje się żadnego z nośników energetycznych w obszarze planu pozostawiając decyzję wyboru użytkownikom podsystemu,  z preferencją paliwa gazowego bądź elektryczności lub oleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne

( olej lekki) jak i energię elektryczną.

 

Rozdział 6

 

Strefy ochronne i strefy uciążliwości

 

§ 32

 

Plan wyznacza następujące strefy ochronne oraz strefy uciążliwości oznaczone na rysunku planu:

 

1)      na terenach położonych w pasach oddziaływania drogi regionalnej oznaczonej symbolem KUG – 20m od krawędzi jezdni obowiązuje nakaz informowania w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zagrożeniach w strefach uciążliwości komunikacyjnych oraz o odnośnych przepisach ochrony środowiska,

2)      od gazociągu średniego ciśnienia budynki mieszkalne należy sytuować w odległości 1,5m natomiast budynki użyteczności publicznej w odległości 3,om od osi gazociągu,

3)      plan ustala strefę ochronną 15m wokół pomników przyrody,

4)      w zasięgu 150m od cmentarza obowiązuje zakaz realizacji ujęć wody – realizacja zabudowy mieszkaniowej możliwa jest w odległości mniejszej niż 150m od cmentarza pod warunkiem, że teren posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone,

5)      w strefie 50m od cmentarza obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej, możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych,

6)      na terenach położonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących w zależności od ich przeznaczenia lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi , jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia. Konieczne jest zachowanie następujących odległości pomiędzy osią linii a zabudową przeznaczoną na stały pobyt ludzi:

· linie 220 kV – odleglość ok.34m,

· linie 110 kV – odleglość ok.19m,

powyższe strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych  wysokiego napięcia – wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego – mogą być weryfikowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad ochrony przed elektromagnetycznym polem niejonizującym (Dz.U.Nr 25,poz.101 z 1980r.).

7)   wokół  linii 110 kV ustala się strefę o zasięgu 19 m od osi linii na obie strony, w której obowiązują następujące dopuszczalne odległości sytuowania obiektów:

a)     w odległości poziomej większej niż 9,7 m od osi zewnętrznych linii dopuszcza się budowę budynków usługowych i  gospodarczych służących czasowemu przebywaniu ludzi np. garaży, warsztatów, hurtowni, magazynów. Dopuszczalne jest lokalizowanie parkingów,

b)     w decyzjach o pozwoleniu na budowę wydawanych dla obiektów położonych w strefie należy zastrzegać każdorazowo specjalne wymogi obowiązujące przy wznoszeniu obiektów, określone w przepisach szczególnych,

c)     wszelkie zagospodarowanie w obrębie strefy należy każdorazowo uzgodnić z Zakładem Energetycznym Warszawa- Teren.

 

Rozdział 7

 

Ustalenia konserwatorskie

w zakresie dóbr kultury

 

§ 33

 

W stosunku do obszarów stanowisk archeologicznych ( oznaczonych na rysunku planu symbolem i numeracją) plan ustala:

-         wszystkie zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów oraz planowane inwestycje wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

-         dopuszczenie zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów oraz planowanych inwestycji uzależnione jest od wykonania – na koszt inwestora – badań i dokumentacji stanowiska archeologicznego tj. przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających działania inwestycyjne. Badania archeologiczne, ze względu na sezonowy charakter prac, mogą być prowadzone od maja do września, przez upoważnioną osobę posiadającą zezwolenie Woj. Konserwatora Zabytków.

 

 

Rozdział 8

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 34

 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, z terenu objętego planem, wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 35

 

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.

 

§ 36

 

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXII/205/97 Rady Gminy Halinów z dnia 24 kwietnia 1997r. a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halinów z dnia 23 kwietnia 1998r.

 

 

§ 37

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

 

§ 38

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 39

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                              Włodzimierz Gronczewski

 

 

Załącznik Nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Cylwik
(2003-12-18 13:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 13:12:59)
 
 
ilość odwiedzin: 5193686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X