Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXV/277/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie sprostowania błę

Uchwała Nr  XXV/277/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  03 grudnia 2004 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów sprostowanej uchwałami Nr IX/75/03 z dnia 23.05.2003r. , Nr XVIII/198/04 z dnia 16 kwietnia 2004r. i Nr XXII/248/04 z dnia 20.08.2004r.  Rady Miejskiej w Halinowie

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.), art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.      o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku
z realizacją Uchwały Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r.
w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.           Na rysunku m.p.z.p. miasta Halinów stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21.02.2003r. prostuje się błąd powstały wskutek omyłkowego naniesienia na rysunku planu pomników przyrody na terenie Zespołu Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115.

2.           Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1 polega na wykreśleniu z rysunku planu pomników przyrody omyłkowo naniesionych na terenie Zespołu Szkół w Halinowie ul. Okuniewska 115 – dz. nr ewid. 18/1 i naniesieniu przedmiotowych 3 szt. pomników przyrody na terenie parku przy byłej Szkole Podstawowej , ul. 3-go Maja 8 - działka nr ewid. 414/1.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w formie obwieszczenia.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/277/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 03 grudnia 2004 roku

 

 

Niniejszą Uchwałą prostuje się oczywisty błąd na załączniku graficznym do uchwały nr V/27/03 z dnia 21.02.2003r. Rady Miejskiej w Halinowie  powstały wskutek omyłkowego naniesienia na rysunek planu na terenie działki nr ewid. 18/1 Zespołu Szkół w Halinowie , ul. Okuniewska 115 pomników przyrody.

Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega wykreśleniu z rysunku planu pomników przyrody omyłkowo naniesionych na  działce nr ewid. 18/1 - Zespołu Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115 i naniesieniu  3 szt.  pomników przyrody na działce nr ewid. 414/1, przy ul. 3-go Maja 8 – teren parku przy Domu Kultury w Halinowie.

 

Podstawą do sprostowania błędu jest Rejestr Pomników Przyrody na terenie Gminy Halinów – Dz. Urz. Rady Narodowej m. st. Warszawy Nr 1 z dnia 30.01.1981r. poz. 4.

W roku 1981 Szkoła Podstawowa w Halinowie zlokalizowana była przy ul. 3-go Maja (obecny Dom Kultury w Halinowie - na terenie parku).

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2004-12-09 13:40:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2004-12-09 13:41:56)
 
 
ilość odwiedzin: 5193717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X