Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXV/278/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie sprostowania błę

UCHWAŁA Nr XXV/278/04

RADY MIEJSKIEJ W  HALINOWIE

  z dnia  03 grudnia 2004 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w tekście uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów, w gminie Halinów sprostowanej uchwałą Nr XXII/249/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póź. zm.), art. 18 ust.2  pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  w związku z art.2 ust. 1, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 10, art.26 i art. 28  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.), w następstwie realizacji Uchwały Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§1

 

1.     W rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów, w gminie Halinów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16. 04.2004r , ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 133 poz. 3289 z dnia 03.06.2004 r., prostuje się błąd polegający na nie naniesieniu na rysunek planu drogi przebiegającej wzdłuż rowu melioracyjnego po wschodniej stronie ul. Warszawskiej.

2.     Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na naniesieniu drogi o symbolu KUD na rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, przebiegającej po wydzielonych geodezyjnie pod funkcje komunikacyjne działkach, o numerach ewidencyjnych: 614, 549, 581, 340/2, 341/4, 343/3, 539, 348/8, 349/1, 351/6.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewskie

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/278/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 03 grudnia 2004 roku

 

 

Niniejszą Uchwałą prostuje się błąd w rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVIII/84/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 133, poz. 3289, z dnia 03.06.2004), powstały wskutek błędnego zapisu komputerowego układu komunikacyjnego, polegającego na nie naniesieniu na rysunek planu drogi o symbolu KUD wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego po wschodniej stronie ul. Warszawskiej.

Przedmiotowa droga planowana była jako część układu komunikacyjnego, czego dowodem są dokonane podziały geodezyjne pod funkcje komunikacyjne. Przebieg przedmiotowej drogi miał być zgodny z ustaleniami poprzedniego planu, tj. planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/27/94 Rady Gminy Halinów z dnia 10 listopada 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26 poz.846 z dnia 12.12.94r.) i na żadnym etapie prac projektowych, uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych, władze Gminy nie brały pod uwagę likwidacji wyżej wymienionej drogi.

Sprostowanie błędu, o którym mowa w Uchwale, polega na naniesieniu przebiegu drogi po wcześniej dokonanych podziałach geodezyjnych, tj. po granicach działek o numerach ewidencyjnych: 614, 549, 581, 340/2, 341/4, 343/3, 539, 348/8, 349/1, 351/6- według załączonej mapy ewidencyjnej.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewskie

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2004-12-09 14:22:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-09-30 14:20:28)
 
 
ilość odwiedzin: 5193748

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X